اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 250088

شناسه ملی: 10102905786

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/02/06:

80,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت. آقای مسعود بالا زاده به شماره ملی 003011XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی شادابی نژاد به شماره ملی 200071XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 980528XXXX92740 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد زارعی به شماره ملی 339022XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مجید ایزدیار به شماره ملی 200196XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امین ایزدیار به شماره ملی 200261XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا امین ایزدیار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970621XXXX44814 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود بالا زاده به شماره ملی 003011XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علی شادابی نژاد به شماره ملی 200071XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد زارعی به شماره ملی 339022XXXX و آقای مجید ایزدیار به شماره ملی 200196XXXX و آقای امین ایزدیار به شماره ملی 200261XXXX . پ 970621XXXX14742 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد زارعی به شماره ملی 339022XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مجید ایزدیار به شماره ملی 200196XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره آقای محمدعلی کاظمی فر به شمارملی 200072XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای امین ایزدیار به شمارملی 200261XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مجید ایزدیار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930630XXXX88223 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/03:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 18/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. مسعود بالازاده به کد ملی 003011XXXX به سمت بازرس اصلی و محمدعلی شادابی نژاد به کد ملی 200071XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/4/91 محمد زارعی به کد ملی 339022XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مجید ایزدیار به کد ملی 200196XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مجید ایزدیار همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/2/91 و هییت مدیره مورخ 21/2/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/80 ریال منقسم به 100 سهم 000/800 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره 152/2669 مورخ 20/2/91 بانک مسکن شعبه مجیدیه جنوبی پرداخت گردیده است. ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 31/2/91 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/6/90 شرکت مزبور که در تاریخ 19/6/90 واصل گردید: مسعود بالازاده به کد ملی 003011XXXX به سمت بازرس اصلی و محمدعلی شادابی نژاد به کد ملی 200071XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد زارعی به کد ملی 339022XXXX و مجید ایزدیار به کد ملی 200196XXXX و محمدعلی کاظمی فر به کد ملی 200072XXXX و امین ایزدیار به کد ملی 200261XXXX ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/4/90 محمد زارعی به سمت رییس هییت مدیره، مجید ایزدیار به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مجید ایزدیار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 15/6/88 واصل گردید: مسعود بالازاده به سمت بازرس اصلی و محمدعلی شادابی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد زارعی مجید ایزدیار محمدعلی کاظمی فر نسرین ایزدیار. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/4/88 محمد زارعی به سمت رییس هییت مدیره و مجید ایزدیار به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مجید ایزدیار همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/10/13:

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/4/86 آقایان محمد زارعی به سمت رییس هییت مدیره و مجید ایزدیار به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم نسرین ایزدیار و آقای محمد علی کاظمی فر به سمت اعضای هییت مدیره تا پایان تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته،برات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی