اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 329359

شناسه ملی: 10103672494

تاریخ ثبت: 1387/05/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: شهر تهران خ شهید بهشتی خ شهید سرافراز ک شهید حق پرست پ 10

کد پستی: 1587694111

تاریخ تاسیس: 1387/05/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/12:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/05/08:

10,000,000 ریال

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1/010/000/000 ریال(بحروف یک میلیارد و ده میلیون ریال) منقسم به 101000 سهم با نام 10/000 ریالی به مبلغ 113/290/000/000 ریال(به حروف یکصدو سیزده میلیون و دویست و نود میلیون ریال) منقسم به 11/329/000 سهم با نام 10/000 ریالی از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ 990203XXXX32864 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. شرکت فراب به شناسه ملی 108616XXXX5 شرکت ساخت تجهیزات فراب به شناسه ملی 101020XXXX7 شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب به شناسه ملی 101028XXXX4 شرکت ناردیس طرح های انرژی به شناسه ملی 101032XXXX0 برای مدت دو سال به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بصیرمحاسب توس به شناسه ملی 140052XXXX8 بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تلاش ارقام حسابداران رسمی با شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 980616XXXX57507 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید صمدی مجد به کد ملی 006396XXXX به عنوان نماینده شرکت ناردیس طرحهای انرژی به شناسه ملی 101032XXXX0 به عنوان رییس هییت مدیره به جای سید عبدالحسین فامورزاده انتخاب گردید. پ 971222XXXX73510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اعضا هییت مدیره به اتفاق آرا اختیارات و وظایف مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمودند: اجرای کلیه مصوبات هییت مدیره، تهیه وتصویب آیین نامه های داخلی شرکت ازقبیل: آیین نامه آموزش، چارت سازمانی تفصیلی، نظام مشارکت ،آیین نامه وام کارکنان شرکت تبصره: آیین نامه معاملات شرکت و تاپ چارت سازمانی و آیین نامه استخدام فراب و شرکتهای تابعه با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هییت مدیره خواهد بود . نمایندگی شرکت در برابراشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و سایر موارد مربوط به کارکنان در چارچوب آیین نامه استخدام، افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و برند و حقوق معنوی به نام شرکت ساختمان و نصب فراب ترهین و توثیق دارایی های شرکت در قبال اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها، و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره با اجرای آن در قالب آیین نامه معاملات اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و اختیار تعیین وکیل برای دادرسی و عزل و ضم وکلا تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهی شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، پاسخگویی و ارایه کلیه مدارک و دفاتر و اسناد به بازرس (حسابرس) شرکت انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هییت مدیره و موارد دیگری که نتیجه و اعلام آن در جراید قانوناً الزامی است سایر مواردی که بر اساس مصوبات هییت مدیره اختیار آن به مدیرعامل واگذار می گردد. پ 971103XXXX15260 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 47 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ماده 47 : هر سال طبق تصمیم مجامع عمومی عادی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه بصورت پاداش در اختیار هییت مدیره گذارده شود تا به هر نحوی که مقتضی بدانند آنرا بین خود تقسیم نمایند. این نسبت بیهچوجه نباید از 6 % سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند.اعضا هییت مدیره می توانند در سمت دیگری بطور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و به ازا آن با تصویب هییت مدیره حق الزحمه دریافت کنند. تبصره: با توجه به ملاک عمل بودن قوانین جاری کشور از این پس هر گونه تغییری در لایحه اصلاحی قانون تجارت نیازی به تغییر مواد تکی اساسنامه نبوده و تا زمانی که به دلیل تغییرات کلی اساسنامه جدیدی تهیه و موارد مورد نیاز در آن اعمال گردد قانون و اصلاحات ابلاغی در کشور ملاک عمل خواهد بود. پ 971025XXXX36756 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 96 به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس به شناسه ملی 140052XXXX8 و موسسه حسابرسی مهرگان تراز و همکاران به شناسه ملی 103805XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند پ 970820XXXX12170 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/4/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " ساختمان و نصب فراب " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 961212XXXX59115 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ناردیس طرح های انرژی به شناسه ملی 101032XXXX0 با نمایندگی عبدالحسین فامورزاده به کد ملی 004777XXXX به عنوان رییس هییت مدیره - شرکت فراب به شناسه ملی 108616XXXX5 با نمایندگی سید مصطفی شاه رکنی به کد ملی 200207XXXX به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره - شرکت ساخت تجهیزات فراب به شناسه ملی 101020XXXX7 با نمایندگی غلامرضا موری به کد ملی 212186XXXX به عنوان عضو هییت مدیره - شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب به شناسه ملی 101028XXXX4 با نمایندگی سید علیرضا کرمعلی ناظر به کد ملی 045283XXXX به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد و قرارداد ها و چک و سفته و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل فقط و تنها با امضا دونفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و جاری و در سایر مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر و جاری خواهد بود. پ 961117XXXX59194 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه , صورتحساب سود و زیان منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فرابه شناسه ملی 108616XXXX5 شرکت ساخت تجهیزات فرابه شناسه ملی 101020XXXX7 شرکت تجارت و سرمایه گروه فرابه شناسه ملی 101028XXXX4 شرکت ناردیس طرح های انرژی شناسه ملی 101032XXXX0 موسسه حسابرسی بصیرمحاسب توس به شناسه ملی 140052XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مهرگان تراز و همکاران شناسه ملی 103805XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های در شرکت انتخاب گردید. پ 960920XXXX63331 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی 101035XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات حسابداری نیک روشان تهران به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 950727XXXX87798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا عباسقلی زاده شماره ملی 005287XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای سید مصطفی شاه رکنی شماره ملی 200207XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره آقای محمد صادقی شماره ملی 498935XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای عبدالحسین فامور زاده شماره ملی 004777XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل ویکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دوتن از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 950116XXXX91198 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراب به شناسه ملی 108616XXXX5 با نمایندگی آقای سید مصطفی شاه رکنی به کد ملی 200207XXXX شرکت مهندسی و مدیریت ساخت توربینهای برق آبی به شناسه ملی 101020XXXX7 با نمایندگی آقای علیرضا عباسقلی زاده به کد ملی 005287XXXX شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب به شناسه ملی 101028XXXX4 با نمایندگی آقای محمد صادقی به کد ملی 498935XXXX شرکت ناردیس طرح های انرژی به شناسه ملی 101032XXXX0 با نمایندگی آقای عبدالحسین فامورزاده به کد ملی 004777XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 950116XXXX74608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به 1393 به تصویب. رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام ب شناسه ملی 101005XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات حسابداری نیک روشان تهران ب شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ 940507XXXX83321 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی 101005XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد دلیرانی کد ملی 413064XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شد. پ 930422XXXX33966 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/26:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی شاه رکنی به شناسنامه 108616XXXX5 به عنوان مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره آقای علیرضا عباسقلی زاده به شناسنامه 101020XXXX7 به عنوان رییس هییت مدیره آقای محمد صادقی به نمایندگی از شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب به شناسه ملی 101028XXXX4 به عنوان عضو هییت مدیره آقای عبدالحسین فامور زاده به نمایندگی از شرکت ناردیس طرحهای انرژی به شناسنامه ملی 101032XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد قراردادها و چک سفته بروات اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و جاری می باشد. پ 1800056 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/26:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فرابه شناسه ملی 108616XXXX5 با نمایندگی آقای سید مصطفی شاه رکنی کد ملی 200207XXXX شرکت مهندسی و مدیریت ساخت توربین های برق آبی شناسه ملی 101020XXXX7 با نمایندگی آقای علیرضا عباسقلی زاده کد ملی 287761005 شرکت تجارت و سرمایه گروه فرابه شناسه ملی 101028XXXX4 با نمایندگی آقای محمد صادقی به کد ملی 493599XXXX شرکت ناردیس طرحهای انرژی شناسه ملی 101032XXXX0 با نمایندگی آقای عبدالحسین فامور زاده به کد ملی 004777XXXX . پ 1800057 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1391 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی و محمد دلیرانی ک م 413064XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 1716098 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/6/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 5/6/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کارکنان فراب سهامی خاص به شماره ثبت 289329 با نمایندگی آقای محمد صادقی و شرکت فرآب سهامی عام به شماره ثبت 48588 با نمایندگی آقای محمدتقی مسعودی نژاد و شرکت مهندسی و مدیریت ساخت توربین های برق آبی سهامی خاص به شماره ثبت 161827 با نمایندگی آقای علیرضا عباسقلی زاده تا تاریخ 5/6/1393 . در تاریخ 01/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/6/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت فرآب سهامی عام با نمایندگی آقای محمدتقی مسعودی نژاد به سمت رییس هییت مدیره و شرکت مهندسی و مدیریت ساخت توربین های برق آبی سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا عباسقلی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کارکنان فراب سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد صادقی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا عباسقلی زاده به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت ساخت توربین های برق آبی سهامی خاص به شماره ثبت 161827 به سمت مدیر عامل . 2 کلیه چکها و سفته ها و قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 01/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دلیرانی به شماره ملی 413064XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید. در تاریخ 20/4/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/8/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ساخت نصب راه اندازی تعمیر و نگهداری تولید و بهره برداری از تجهیزات پروژه های صنایع نفت گاز پتروشیمی و آب و انرژی انجام هرگونه فعالیت طراحی و مهندسی و بهره گیری از امکانات فنی و مهندسی و پژوهشی داخل و خارج از کشور جهت نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید قطعات تجهیزات مختلف پروژه ای مرتبط در صنایع نفت گاز و پتروشیمی و آب و انرژی خرید و فروش صادرات و واردات هرگونه تجهیزات و ماشین آلات تولیدی مواد اولیه قطعات منفصله و نیم ساخته و لوازم یدکی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت عقد هرگونه قرارداد با سازماندگان پیمانکاران مشاوران و کارفرمایان جهت تحقق موضوع شرکت مبادرت به هرگونه فعالیت بازرگانی صنعتی و تولیدی در جهت تحقق موضوع شرکت مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خارجی و نیز سرمایه گذاری در موسسات داخلی و خارجی به منظور پیشبرد موضوع شرکت تهیه و تامین و اجرای کلیه کارهای ساختمانی و سیویل و تاسیس ات مکانیکی و برقی پروژه های ساختمانی و صنعتی. در تاریخ 19/10/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/04/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/2/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/9/1389 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/010/1 ریال منقسم به یکصد و یک هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/10 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 21/4/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ شهید بهشتی خ شهید سرافراز ک شهید حق پرست پ 10 کدپستی 158769XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 9/11/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/22:

پیرو آگهی تغییرات شماره های 18508 ت 32/89 و 18524 ت 32/89 مورخ 15/6/89 شرکت مهندسی و مدیریت ساخت توربین های برق آبی سهامی خاص به شماره ثبت 161827 صحیح می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/11/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ مطهری خ کوه نور ک یکم پ 9 کدپستی 158765XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 19/5/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9/3/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/87 بتصویب رسید. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دلیرانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 6/11/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/9/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ولیعصر بالاتر از زرتشت غربی خ پزشک پور پ 28 ط همکف تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 24/9/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/09/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/9/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مهندسی و مدیریت ساخت توربین های برق آبی سهامی خاص با نمایندگی آقای مجتبی واحدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت فرآب سهامی عام با نمایندگی آقای مهران لطفی به سمت رییس هییت مدیره و شرکت ناردیس طرحهای انرژی سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر پارسایی نژاد به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجتبی واحدی به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت ساخت توربین های برق آبی سهامی خاص به شماره ثبت 161827 به سمت مدیر عامل . در تاریخ 24/9/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/05/13:

شرکت فوق در تاریخ 8/5/1387 تحت شماره 329359 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/5/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت ساخت نصب راه اندازی تعمیر و نگهداری تولید و بهره برداری از تجهیزات پروژه های صنایع نفت گاز پتروشیمی و آب و انرژی انجام هرگونه فعالیت طراحی و مهندسی و بهره گیری از امکانات فنی و مهندسی و پژوهشی داخل و خارج از کشور جهت نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید قطعات تجهیزات مختلف پروژه ای مرتبط در صنایع نفت گاز و پتروشیمی و آب و انرژی خرید و فروش صادرات و واردات هرگونه تجهیزات و ماشین آلات تولیدی مواد اولیه قطعات منفصله و نیم ساخته و لوازم یدکی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت عقد هرگونه قرارداد با سازندگان پیمانکاران مشاوران و کارفرمایان جهت تحقق موضوع شرکت مبادرت به هرگونه فعالیت بازرگانی صنعتی و تولیدی در جهت تحقق موضوع شرکت مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خارجی و نیز سرمایه گذاری در موسسات داخلی و خارجی به منظور پیشبرد موضوع شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهر تهران میدان ولیعصر ک شهید شهامتی پ 6/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 1000 سهم 000/10 ریالی که تعداد 1000 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/0000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 272/87 ص 220 مورخ 2/5/1387 نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان ولیعصر پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 شرکت فرآب سهامی عام به شماره ثبت 48588 با نمایندگی آقای مهران لطفی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 شرکت ناردیس طرحهای انرژی سهامی خاص به شماره ثبت 289329 با نمایندگی آقای امیر پارسایی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 شرکت مهندسی و مدیریت ساخت توربین های برق آبی سهامی خاص به شماره ثبت 161827 با نمایندگی آقای مجتبی واحدی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای مجتبی واحدی به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت ساخت توربین های برق آبی سهامی خاص به شماره ثبت 161827 به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار عادی و اداری و اسناد تعهدآور با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب هریک با امضا عضو دیگری همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 1 موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی. 2 2 آقای محمود دلیرانی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی