اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 345555

شناسه ملی: 10103948330

تاریخ ثبت: 1388/02/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1414734681

آدرس: شهر تهران خیابان فاطمی هشت بهشت خابان اردشیر پلاک 25 واحد 1

تاریخ تاسیس: 1388/02/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/18:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/16:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مهرداد قلی پور به شماره ملی 432358XXXX به شماره شناسنامه 1027 تاریخ تولد 29/3/1363 فرزند صیام با پرداخت مبلغ 000/000/10 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/010/50 ریال به مبلغ 000/000/020/50 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 12 اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده بتصویب رسید. 22 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/020/50 ریال منقسم به پنج هزار و دو سهم 000/000/10 ریالی که تعداد پنج هزار و دو سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 32 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اردشیر مرادی خمس به شماره ملی 006166XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای مهرداد قلی پور به شماره ملی 432358XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مهدی قلی پور به شماره ملی 007427XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای مهدی قلی پور به شماره ملی 007427XXXX به سمت مدیر عامل ، 42 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. 52 آقای امیر پوروکیلی به شماره ملی 006038XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد احمدی به شماره ملی 417185XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 62 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. در تاریخ 29/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 12/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مهدی قلی پور به شماره ملی 007427XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/20 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/005/25 ریال افزایش داد. آقای اردشیر مرادی خمس به شماره ملی 006166XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/20 ریال به صندوق شرکتف سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/005/25 ریال افزایش داد.. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/010/10 ریال به مبلغ 000/000/010/50 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 نام شرکت به "پترو پالایش رازی" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 25/10/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 28/8/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مهدی قلی پور به شماره ملی 007427XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/4 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/005/5 ریال افزایش داد. آقای اردشیر مرادی خمس به شماره ملی 006166XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/4 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/005/5 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/010/2 ریال به مبلغ 000/000/010/10 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ 6/9/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 28/7/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای اردشیر مرادی خمس به شماره ملی 006166XXXX و آقای مهدی قلی پور به شماره ملی 007427XXXX/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای اردشیر مرادی خمس به شماره ملی 006166XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی قلی پور به شماره ملی 007427XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی قلی پور به شماره ملی 007427XXXX به سمت مدیر عامل . 4 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور بازرگانی کالاهای مجاز اعم از واردات صادرات شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات اعم از دولتی و خصوصی داخلی و خارجی همچنین اخذ وام تسهیلات و تعهدات ازکلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. 5 آقای محمد اباذری به شماره ملی 006174XXXX با دریافت مبلغ 000/000/5 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/015/2 ریال به مبلغ 000/000/010/2 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 30/8/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 18/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ آقای مهدی قلی پور به شماره ملی 007427XXXX به شماره شناسنامه 2771 تاریخ تولد 28/2/1361 فرزند صیام با پرداخت مبلغ 000/000/005/1 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرارگرفت. آقای اردشیر مرادی خمس به شماره ملی 006166XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/1 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/005/1 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/015/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اردشیر مرادی خمس به شماره ملی 006166XXXX و آقای مهدی قلی پور به شماره ملی 007427XXXX و آقای محمد اباذری به شماره ملی 006174XXXX . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اردشیر مرادی خمس به شماره ملی 006166XXXX به سمت رییـس هییـت مدیره و آقای مـهدی قلی پـور به شـماره ملی 007427XXXX به سمـت عضو هـییت مدیره و آقای محـمد اباذری به شـماره ملی 006174XXXX به سـمت عضو هیـیت مدیره و آقـای مـهدی قلی پور به شماره ملی 007427XXXX به سـمت مـدیرعامـل. 5 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان فاطمی هشت بهشت خابان اردشیر پلاک 25 واحد 1 کدپستی 141473XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 6 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.. در تاریخ 28/4/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/02/16:

شرکت فوق در تاریخ 16/2/1388 تحت شماره 345555 و شناسه ملی 101039XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/2/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: عبارت است از واردات و صادرات کلیه قطعات مجاز کامپیوتری الکترونیکی خرید و فروش کلیه قطعات الکترونیکی شرکت در کلیه مناقصات اعم از دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شبکه و سخت افزاری نصب و راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری همچنین اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکهای داخلی و خارجی انجام امور بازرگانی در رابطه کالاهای مجاز طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و اخذ وام و اعتبار از موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران میدان ولیعصر ساختمان ایرانیان ط اول واحد 10/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای اردشیر مرادی خمس به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمد اباذری به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای محمد اباذری به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی