اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 445

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/02/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: شیروان خیابان دانشگاه دانشگاه 23

تاریخ تاسیس: 1383/02/06

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/07:

پیرو آگهی تغییرات شماره 16724 مورخ 13/12/87 و برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت و صورت جلسه هییت مدیره شرکت مورخه 06/11/91 تغییرات ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 آقایان محمد یزدانی زیارت، باباقلی یزدانی زیارت، فرمانعلی یزدانی زیارت به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 آقای محمد یزدانی به سمت رییس هییت مدیره، محمدعلی یزدانی بیگان خارج از اعضا هییت مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال و فرمانعلی یزدانی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. 3 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها و چک ها و سایر اوراق تجاری با امضا مشترک محمد یزدانی زیارت (رییس هییت مدیره) و محمد علی یزدانی بیگان ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضا محمد یزدانی زیارت (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر می باشد. 4 قربانگل سعیدی به سمت بازرس و فرنگیس عظیمیان قهرمانلو به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 5 روزنامه خراسان جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید. ش 268580XXXX110896XXXX رییس ثبت اسناد و املاک شیروان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/12/13:

پیرو اگهی شماره 4241 مورخ 23/3/86 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 9/12/87 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل امده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 آقایان: محمد یزدانی زیارت باباقلی یزدانی زیارت و فرمانعلی یزدانی زیارت به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 آقای محمد یزدانی زیارت به سمت رییس هییت مدیره آقای باباقلی یزدانی زیارت به سمت نایب رییس هییت مدیره و اقای محمدعلی یزدانی بیگان به سمت مدیر عامل شرکت تعیین گردیدند که امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها و چکها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک آقایان محمد یزدانی زیارت و محمدعلی یزدانی بیگان بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 خانم قربان گل سعیدی به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان محمدزاده به سمت علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید. 5 به موضوع فعالیت شرکت اجرای پروژه های شبکه های برق رسانی و روشنایی الحاق شد و ماده 2 اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید. ثبت اسناد و املاک شیروان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 1227 - 6/2/83 و به موجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 17/3/86 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده و مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - آقایان محمد یزدانی زیارت، فرمان علی یزدانی، باباقلی یزدانی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقایان محمد یزدانی زیارت به سمت رییس هییت مدیره، فرمان علی یزدانی به سمت نایب رییس و باباقلی یزدانی زیارت به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 3 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها و چک ها و سایر اوراق تجاری و عادی با امضای متفق آقایان محمد یزدانی (رییس هییت مدیره)، باباقلی یزدانی (مدیرعامل) به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 4 - خانم ها قربانگل سعیدی به سمت بازرس اصلی و مژگان محمدزاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 5 - آدرس شرکت از نشانی قدیم شیروان، خ دانشگاه 23 ، پلاک 6 به آدرس جدید شیروان، زیباشهر، انتهای زیباشهر 7 ، پلاک یک تغییر یافت و ماده ده اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید. 6 - روزنامه رسالت جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک شیروان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 6/2/83 تحت شماره 445 در دفتر ثبت شرکتها این اداره به ثبت رسیده مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت:طراحی و نظارت و اجرای پروژه های برق رسانی و روشنایی. 2 موسسین شرکت: آقایان علیرضا اخباری زیارت، مسلم زمانی، حسینقلی اخباری زیارت. 3 مرکز اصلی شرکت: شیروان خیابان دانشگاه دانشگاه 23 پلاک 6 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد می باشد که تماما طبق گواهی شماره 15022/1/83 بانک ملی مرکزی شیروان به شماره حساب جاری 4931 پرداخت گردیده است. 5 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 6 مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقایان مسلم زمانی به سمت رییس، حسینقلی اخباری زیارت به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا اخباری زیارت به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها و چکها و سایر اوراق تجاری با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 7 آقایان عنایت غلامی نژاد به سمت بازرس اصلی و علی اکبر صادق مقدم به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 8 شرکت شعب مختلفه ندارد. 9 روزنامه قدس جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت انتخاب گردید. 10 اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب اعضا رسید. 11 انحلال شرکت مطابق با قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک شیروان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی