اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2599

شناسه ملی: 10861591039

تاریخ ثبت: 1388/08/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

کد پستی: 3914313341

آدرس: استان مرکزی شهرستان ساوه بخش مرکزی دهستان طراز ناهید آبادی شهرصنعتی کاوه شهرصنعتی کاوه خیابان آ کوچه قطعه 438 پلاک 3341 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1388/08/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/03/19:

75,720,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/03/18:

7,800,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/08:

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ساروج بتن جم به شماره ثبت 2599 و شناسه ملی 108615XXXX9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 اکبر الوند با شماره ملی 038309XXXX و رحیم اشرفی با شماره ملی 060309XXXX و حمید الوند با شماره ملی 038310XXXX و بتول اشرفی با شماره ملی 060313XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - 2 محسن فرج دنیوی با شماره ملی 060325XXXX به سمت بازرس اصلی و رضا حشمتی با شماره ملی 060324XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند./

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/08:

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ساروج بتن جم به شماره ثبت 2599 و شناسه ملی 108615XXXX9 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 حمید الوند به شماره ملی 038310XXXX به سمت رییس هییت مدیره و رحیم اشرفی به شماره ملی 060309XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و اکبر الوند به شماره ملی 038309XXXX به سمت عضو هییت مدیره و بتول اشرفی به شماره ملی 060313XXXX به سمت عضو هییت مدیره و غفور اشرفی به شماره ملی 060165XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 2 کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد./

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن فرج دنیوی با شماره ملی 060325XXXX به سمت بازرس اصلی و رضا حشمتی با شماره ملی 060324XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش 980707XXXX02377 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن فرج دنیوی با شماره ملی 060325XXXX به سمت بازرس اصلی و رضا حشمتی با شماره ملی 060324XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش 980707XXXX54699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 12000000 ریال به مبلغ 7572XXXX000 ریال که مبلغ 75708XXXX00 ریال آن غیرنقدی می باشد منقسم به 757200 سهم با نام 100000 ریالی از طریق تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت که برابر تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 5/98/00 مورخ 24/1/1398 تقویم گردیده است، تامین گردیده، افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. / ش 980707XXXX37550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 7800000 ریال به موجب گواهی شماره 17160/279 مورخ 12/3/1396 نزد بانک رفاه کارگران نقدا توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است وشرکت فاقد سرمایه تعهدی می باشد. / ش 980527XXXX06934 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ حمید الوند به شماره ملی 038310XXXX به عنوان رییس هییت مدیره ورحیم اشرفی به شماره ملی 060309XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره واکبر الوند به شماره ملی 038309XXXX به عنوان عضو هییت مدیره وبتول اشرفی به شماره ملی 060313XXXX به عنوان عضو هییت مدیره وغفوراشرفی به شماره ملی 060165XXXX به عنوان مدیرعامل خارج از سهامداران برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی شرکت با امضای رییس هییت مدیره به اتفاق نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت می باشد. / ش 970215XXXX10688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی ساوه به آدرس استان مرکزی ـ شهرستان ساوه ـ بخش مرکزی ـ دهستان طراز ناهید ـ آبادی شهرصنعتی کاوه ـ شهرصنعتی کاوه ـ خیابان آ ـ کوچه قطعه 438 ـ پلاک 3341 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 391431XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. / ش 970119XXXX69860 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/01:

به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 8/8/92 که در تاریخ 18/3/93 به این اداره واصل شد تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: 1 ـ اکبر الوند با کد ملی 038309XXXX به سمت رییس هییت مدیره رحیم اشرفی با کد ملی 060309XXXX به سمت نایب رییس غفور اشرفی با کد ملی 060165XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره حمید الوند با کد ملی 038310XXXX عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مشترک نایب رییس و عضو هییت مدیره (حمید الوند) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 2 ـ سید حبیب طاهایی با کد ملی 270863XXXX به سمت بازرس اصلی محمدرضا بیاتی با کد ملی 059007XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 1843268 رییس ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 8/8/90 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. 1 اکبر الوند به سمت رییس هییت مدیره و رحیم اشرفی به سمت نایب رییس هییت مدیره و حمید الوند و بتول اشرفی به سمت اعضای هییت مدیره و غفور اشرفی به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات باامضا نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره (حمید الوند) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 سید حبیب طاهایی به سمت بازرس اصلی و علیرضا غلامی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کفیل ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهار نامه و اساسنامه شرکت ساروج بتن جم طی شماره 2599 ـ 9/8/88 و شناسه ملی 108615XXXX9 در این اداره بثبت رسید و در تاریخ 9/8/88 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردید جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: تولید بتن آماده بموجب جواز تاسیس 7788/102 مورخ 9/7/88 سازمان صنایع و معادن استان مرکزی، اجرای عملیات بتنی و صادرات و واردات کلیه تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه مجاز بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت و تامین نیروی انسانی مرتبط با فعالیت شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاه های داخلی و خارجی 2 ـ مرکز اصلی شرکت: ساوه، جاده قدیم تهران ساوه، ورودی اول شهر صنعتی کاوه، جنب سازگان 3 ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: دوازده میلیون ریال که 35 % آن نقدا طی فیش شماره 51866 واریز گردیده و 65 % آن در تعهد شرکا می باشد و سرمایه شرکت منقسم به 120 سهم بانام به ارزش یک صد هزار ریال می باشد. 5 ـ مدیران و اشخاصی که حق امضا دارند: غفور اشرفی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و اکبر الوند بسمت رییس هییت مدیره و رحیم اشرفی بسمت نایب رییس و حمید الوند بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قرار دادها و عقود اسلامی باامضا نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره (آقایان رحیم اشرفی و حمید الوند) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ـ رضا صادقی بسمت بازرس اصلی و حسین مسلم خانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 7 ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی