اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 260

شناسه ملی: 14005055333

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/08:

40,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/01/19:

60,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحمزه صالحی فرزند احمد به ش ش 256010XXXX به نشانی شرکت با دریافت مبلغ 20000000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 60000000 ریال به مبلغ 40000000 ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پس از کاهش سرمایه شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد ـ حسین کواری دارای مبلغ 20000000 ریال سهم الشرکه ـ حامدکواری دارای مبلغ 20000000 ریال سهم الشرکه ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 951015XXXX58825 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاسارگاد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 08/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین کواری به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و حامدکواری به عنوان نایب رییس هییت مدیره و برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها با امضای اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی واداری با امضا هرکدام از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 951015XXXX17253 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاسارگاد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میرحمزه صالحی فرزند احمد به ش ش 256010XXXX به نشانی شرکت با پرداخت مبلغ 20000000 ریال به صندوق شرکت جز شرکا قرار گرفت. حسین کواری با پرداخت مبلغ 5000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 15000000 ریال به 20000000 ریال افزایش داد. حامد کواری با پرداخت مبلغ 5000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 15000000 ریال به 20000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 30000000 ریال به مبلغ 60000000 ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پس از افزایش سرمایه شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد ـ حسین کواری دارای مبلغ 20000000 ریال سهم الشرکه ـ حامدکواری دارای مبلغ 20000000 ریال سهم الشرکه ـ امیرحمزه صالحی دارای مبلغ 20000000 ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950319XXXX27211 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاسارگاد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین کواری به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و حامدکواری به عنوان نایب رییس هییت مدیره و امیر حمزه صالحی به عنوان رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی واداری با امضا هرکدام از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 950319XXXX80577 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاسارگاد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی