اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1473

شناسه ملی: 14005747048

تاریخ ثبت: 1395/01/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 8741711481

آدرس: آران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان صباحی بلوار کارگر فرعی اول پلاک 109

تاریخ تاسیس: 1395/01/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/01/21:

5,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/21:

تاسیس شرکت سهامی خاص زیبا بافت همیشه بهار کاشان در تاریخ 21/1/1395 به شماره ثبت 1473 به شناسه ملی 140057XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: فعالیت در کلیه امور مربوط به صنعت نساجی اعم از فرش ماشینی، چله پیچی، آهار و تکمیل و ریسندگی و تهیه، تولید و توزیع مواد اولیه، واردات و صادرات ماشین آلات و منسوجات و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح / مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: آران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان صباحی بلوار کارگر فرعی اول پلاک 109 کدپستی 874171XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1000 سهم 5000000 ریالی که تعداد 1000 سهم با نام عادی می باشد که مبلغ 175XXXX000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3 مورخ 7/1/1394 نزد بانک ملت شعبه آران و بیدگل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: اشرف زمینی آرانی به سمت نایب رییس هییت مدیره به کد ملی 619958XXXX ، محمد خالقی آرانی به سمت رییس هییت مدیره به کد ملی 619950XXXX و اصغر خالقی آرانی به سمت مدیرعامل به کد ملی 619974XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادمالی و بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رییس هییت مدیره آقای محمد خالقی آرانی یا مدیرعامل آقای اصغر خالقی آرانی منفردا همراه بامهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محسن مرشدی ارانی به شماره ملی 619914XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین مرشدیان مقدم آرانی به شماره ملی 619964XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950121XXXX92696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی