اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 450044

شناسه ملی: 14003893251

تاریخ ثبت: 1392/11/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: خیابان ولیعصر خیابان شهید دکتر عباس پور جنب میدان توانیر نبش کوچه شاهین پلاک 9 طبقه 4 واحد 19

کد پستی: 1434874839

تاریخ تاسیس: 1392/11/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/09/10:

2,500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/11/21:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/11:

به استناد نامه وارده شماره 14175 مورخ 18 2 97 مدیر تصفیه و با رعایت کامل ماده 225 قانون تجارت مراتب ختم تصفیه شرکت مذکور اعلام میگردد. پ 970411XXXX67305 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/07:

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران حقیقی یا حقوقی شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ در حال تصفیه که آگهی انحلال در روزنامه رسمی به شماره 20821 مورخ 9/6/95 صفحه 10 منتشر گردیده دعوت میگردد ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن مستندات و مدارک مثبته بستانکاری خود به محل تصفیه واقع درتهران، خ ولیعصر، خ شهید دکتر عباسپور، جنب میدان توانیر، نبش کوچه شاهین،پ9،ط4،واحد19 مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت 6 ماه هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهدشد. این آگهی در سه نوبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ابرار هرکدام به فاصله یکماه منتشر خواهدشد. د1920619 3ـ3 مدیرتصفیه شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ سیدمصطفی عبدالخالق زاده شعرباف

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/07:

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران حقیقی یا حقوقی شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ در حال تصفیه که آگهی انحلال در روزنامه رسمی به شماره 20821 مورخ 9/6/95 صفحه 10 منتشر گردیده دعوت میگردد ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن مستندات و مدارک مثبته بستانکاری خود به محل تصفیه واقع درتهران، خ ولیعصر، خ شهید دکتر عباسپور، جنب میدان توانیر، نبش کوچه شاهین،پ9،ط4،واحد19 مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت 6 ماه هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهدشد. این آگهی در سه نوبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ابرار هرکدام به فاصله یکماه منتشر خواهدشد. د1920619 3ـ3 مدیرتصفیه شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ سیدمصطفی عبدالخالق زاده شعرباف

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/07:

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران حقیقی یا حقوقی شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ در حال تصفیه که آگهی انحلال در روزنامه رسمی به شماره 20821 مورخ 9/6/95 صفحه 10 منتشر گردیده دعوت میگردد ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن مستندات و مدارک مثبته بستانکاری خود به محل تصفیه واقع درتهران، خ ولیعصر، خ شهید دکتر عباسپور، جنب میدان توانیر، نبش کوچه شاهین،پ9،ط4،واحد19 مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت 6 ماه هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهدشد. این آگهی در سه نوبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ابرار هرکدام به فاصله یکماه منتشر خواهدشد. د1920619 2ـ3 مدیرتصفیه شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ سیدمصطفی عبدالخالق زاده شعرباف

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/07:

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران حقیقی یا حقوقی شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ در حال تصفیه که آگهی انحلال در روزنامه رسمی به شماره 20821 مورخ 9/6/95 صفحه 10 منتشر گردیده دعوت میگردد ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن مستندات و مدارک مثبته بستانکاری خود به محل تصفیه واقع درتهران، خ ولیعصر، خ شهید دکتر عباسپور، جنب میدان توانیر، نبش کوچه شاهین،پ9،ط4،واحد19 مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت 6 ماه هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهدشد. این آگهی در سه نوبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ابرار هرکدام به فاصله یکماه منتشر خواهدشد. د1920619 2ـ3 مدیرتصفیه شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ سیدمصطفی عبدالخالق زاده شعرباف

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/07:

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران حقیقی یا حقوقی شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ در حال تصفیه که آگهی انحلال در روزنامه رسمی به شماره 20821 مورخ 9/6/95 صفحه 10 منتشر گردیده دعوت میگردد ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن مستندات و مدارک مثبته بستانکاری خود به محل تصفیه واقع درتهران، خ ولیعصر، خ شهید دکتر عباسپور، جنب میدان توانیر، نبش کوچه شاهین،پ9،ط4،واحد19 مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت 6 ماه هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهدشد. این آگهی در سه نوبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ابرار هرکدام به فاصله یکماه منتشر خواهدشد. د1920619 1ـ3 مدیرتصفیه شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ سیدمصطفی عبدالخالق زاده شعرباف

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/07:

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران حقیقی یا حقوقی شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ در حال تصفیه که آگهی انحلال در روزنامه رسمی به شماره 20821 مورخ 9/6/95 صفحه 10 منتشر گردیده دعوت میگردد ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن مستندات و مدارک مثبته بستانکاری خود به محل تصفیه واقع درتهران، خ ولیعصر، خ شهید دکتر عباسپور، جنب میدان توانیر، نبش کوچه شاهین،پ9،ط4،واحد19 مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت 6 ماه هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهدشد. این آگهی در سه نوبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ابرار هرکدام به فاصله یکماه منتشر خواهدشد. د1920619 1ـ3 مدیرتصفیه شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ سیدمصطفی عبدالخالق زاده شعرباف

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران حقیقی یا حقوقی شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ در حال تصفیه که آگهی انحلال در روزنامه رسمی به شماره 20821 مورخ 9/6/95 صفحه 10 منتشر گردیده دعوت میگردد ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن مستندات و مدارک مثبته بستانکاری خود به محل تصفیه واقع در تهران، خ ولیعصر، خ شهید دکتر عباسپور، جنب میدان توانیر، نبش کوچه شاهین، پ 9 ط4، واحد 19 مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت 6 ماه هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهدشد. این آگهی در سه نوبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ابرار هر کدام به فاصله یکماه منتشر خواهدشد. پ1919076 2ـ3 مدیرتصفیه شرکت مبنا کسب و کار رایکا ( سهامی خاص) ـ سید مصطفی عبدالخالق زاده شعرباف

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران حقیقی یا حقوقی شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ در حال تصفیه که آگهی انحلال در روزنامه رسمی به شماره 20821 مورخ 9/6/95 صفحه 10 منتشر گردیده دعوت میگردد ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن مستندات و مدارک مثبته بستانکاری خود به محل تصفیه واقع در تهران، خ ولیعصر، خ شهید دکتر عباسپور، جنب میدان توانیر، نبش کوچه شاهین، پ 9 ط4، واحد 19 مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت 6 ماه هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهدشد. این آگهی در سه نوبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ابرار هر کدام به فاصله یکماه منتشر خواهدشد. پ1919076 2ـ3 مدیرتصفیه شرکت مبنا کسب و کار رایکا ( سهامی خاص) ـ سید مصطفی عبدالخالق زاده شعرباف

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران حقیقی یا حقوقی شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ در حال تصفیه که آگهی انحلال در روزنامه رسمی به شماره 20821 مورخ 9/6/95 صفحه 10 منتشر گردیده دعوت میگردد ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن مستندات و مدارک مثبته بستانکاری خود به محل تصفیه واقع در تهران، خ ولیعصر، خ شهید دکتر عباسپور، جنب میدان توانیر، نبش کوچه شاهین، پ 9 ط4، واحد 19 مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت 6 ماه هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهدشد. این آگهی در سه نوبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ابرار هر کدام به فاصله یکماه منتشر خواهدشد. پ1919076 1ـ3 مدیرتصفیه شرکت مبنا کسب و کار رایکا ( سهامی خاص) ـ سید مصطفی عبدالخالق زاده شعرباف

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/17:

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران حقیقی یا حقوقی شرکت مبنا کسب و کار رایکا ـ در حال تصفیه که آگهی انحلال در روزنامه رسمی به شماره 20821 مورخ 9/6/95 صفحه 10 منتشر گردیده دعوت میگردد ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن مستندات و مدارک مثبته بستانکاری خود به محل تصفیه واقع در تهران، خ ولیعصر، خ شهید دکتر عباسپور، جنب میدان توانیر، نبش کوچه شاهین، پ 9 ط4، واحد 19 مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت 6 ماه هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهدشد. این آگهی در سه نوبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ابرار هر کدام به فاصله یکماه منتشر خواهدشد. پ1919076 1ـ3 مدیرتصفیه شرکت مبنا کسب و کار رایکا ( سهامی خاص) ـ سید مصطفی عبدالخالق زاده شعرباف

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ولیعصر ـ خیابان شهید دکتر عباس پور ـ جنب میدان توانیر ـ نبش کوچه شاهین ـ پلاک 9 ـ طبقه 4 ـ واحد 19 ـ کدپستی: 143487XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 931212XXXX69463 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1393 سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 25XXXXXXXX ریال منقسم به 2500 سهم 1000000 ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ 24XXXXXXXX ریال بموجب گواهی شماره 1872/93 , 111 مورخ 16/9/93 بانک اقتصاد نوین شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 930929XXXX34496 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرمان زارعی به شماره ملی 007008XXXX به سمت بازرس اصلی و شیلا سلیمانی به شماره ملی 045350XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: سید مصطفی عبدالخالق زاده شعرباف به شماره ملی 094167XXXX المیرا حجت به شماره ملی 094264XXXX بهزاد نام گستر به شماره ملی 007517XXXX پ 930926XXXX77388 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مصطفی عبدالخالق زاده شعرباف به شماره ملی 094167XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آرش حیدرزاده به شماره ملی 094107XXXX به سمت رییس هییت مدیره المیرا حجت به شماره ملی 094264XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا یا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930926XXXX72750 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ 930926XXXX75236 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: سید مصطفی عبدالخالق زاده شعرباف به شماره ملی 094167XXXX آرش حیدرزاده به شماره ملی 094107XXXX المیرا حجت به شماره ملی 094264XXXX پ 930926XXXX60705 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/21:

در تاریخ 21/11/1392 به شماره ثبت 450044 به شناسه ملی 140038XXXX1 ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: اجرا پروژه های نیمه تمام عمرانی و ابنیه با رعایت مقررات موضوعه, مشارکت در پروژه ها, طراحی و اجرای کلیه عملیات ساختمانی به منظور ساخت واحدهای مسکونی, تجاری و اداری. انجام هرگونه عملیات عمرانی اعم از شهرسازی و ساختمانی در داخل و خارج از کشور. مطالعه, طراحی, مشاوره, نظارت و اجرای طرح ها و پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی, اداری, تجاری و تاسیساتی و انجام هر نوع عملیات پیمانکاری اعم از این که شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار. ارایه کلیه خدمات فنی و مدیریتی اعم از مدیریت پروژه , مدیریت پیمان, مدیریت بازرگانی, امکان سنجی فنی و مالی, تهیه مواد و مصالح و لوازم و قطعات (هرنوع کالای مورد نیاز در ساختمان) چه به صورت ایجاد کارخانه و صادرات و واردات, خرید و فروش این نوع محصولات . واردات ماشین آلات مورد نیاز و مصالح ساختمانی. انجام کلیه امور عملیات بازرگانی مجاز و خرید, فروش, توزیع, تولید, بسته بندی, واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی, گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها, ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و برگزاری و شرکت در کلیه نمایشگاهها و همایشها معتبر داخلی و خارجی و بین المللی , عقد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی, قبول عاملیت به منظور بررسی و نظارت فنی در بخش های عمرانی, توسعه, تکمیل و واگذاری انواع واحدهای مسکونی, اداری, خدماتی, تجاری, کارخانه ها در بخش های تولیدی اعم از صنعتی, معدنی, کشاورزی, ساختمانی, انجام کلیه فعالیت های کشاورزی و دامپروری پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بهشتی تقاطع مفتح کوچه 16 پلاک 8 طبقه 2 واحد 11 ک پ 158785XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/1 ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2176/92/111 مورخ 8/11/92 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: 1 ـ محمدجواد شیخ به سمت مدیر عامل (خارج از شرکا) و عضو و بهزاد نام گستر به سمت عضو هییت مدیره و المیرا حجت به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید مصطفی عبدالخالق زاده شعرباف به سمت رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا یا مدیر عامل و نایب رییس متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: 8 ـ آقای آرمان زارعی به شماره ملی 007008XXXX به عنوان بازرس اصلی 8 ـ خانم شیلا سلیمانی به شماره ملی 045350XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.. پ 1780456 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی