اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 674

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 15/2/88 که در محل شرکت تشکیل گردید تغییرات ذیل اتخاذ شد. 1 ـ آقای سید هومن حقیقی کیان با واگذاری کلیه سهام خود 5 سهم به سکینه شیخیان شهر بابکی از شرکت خارج شد. 2 ـ آقای حسین نصیبی با واگذاری کلیه سهام خود 5 سهم به سعید حیدری از شرکت خارج شد. 3 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: حجت اله رازیان بسمت مدیرعامل، ماه پسند کاظمی نرمابی بسمت رییس هییت مدیره، عبداله کاظمی نرمابی بسمت نایب رییس هییت مدیره، مریم دمساز، سعید حیدری و سکینه شیخیان شهر بابکی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق با امضای ماه پسند کاظمی نرمابی (رییس هییت مدیره) و نامه های اداری و عادی عبداله کاظمی نرمابی (نایب رییس هییت مدیره) در غیاب ایشان (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. 4 ـ سهراب صولتی پیرا بسمت بازرس اصلی و محسن صداقتمند بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده و هییت مدیره مورخه 6/2/85 شرکت خیزان بتن یاسوج ( سهامی خاص) به شماره ثبت 674 که در تاریخ 12/2/85 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل صورت گرفت. 1 -ارسلان نیکدار جمال با واگذاری پنج سهم به حسین نصیبی و پنج سهم به سید هومن حقیقی کیان از شرکت خارج گردیدند. 2 -حجت اله رازیان و عبداله کاظمی نرمابی و ماه پسند کاظمی نرمابی و سیدهومن حقیقی کیان و حسین نصیبی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 3 -محمود منطقیان به سمت بازرس اصلی و پری همایون فر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 -ماه پسند کاظمی نرمابی- به سمت رییس هییت مدیره و حجت اله رازیان – به سمت نایب رییس هییت مدیره و مریم دمساز به سمت مدیر عامل و عبداله کاظمی نرمابی و سیدهومن حقیقی کیان و حسین نصیبی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا رییس هییت مدیره ومهرشرکت معتبر است و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل و در غیاب ایشان رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/3/83 شرکت خیزان بتن یاسوج (سهامی خاص) به شماره ثبت 674 که در تاریخ 20/3/83 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل حاصل گردید: 1 - عبداله کاظمی نرمابی به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره و ارسلان نیکدار جمال به سمت رییس هییت مدیره و حجت اله رازیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و خسرو دمساز به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- برات و نامه های عادی و اداری با امضا عبداله کاظمی نرمابی و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 4/8/82 شرکت خیزان بتن یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت 674 که در همان تاریخ به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل حاصل گردید: 1- سلیمان افشین با واگذاری ده سهم به ارسلان نیکدار جمال از شرکت خارج گردید. 2- عبدالله کاظمی به سمت مدیرعامل و خسرو دمساز به سمت رئیس هیئت مدیره و حجت الله رازیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ارسلان نیکدار جمال به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدهاند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء خسرو دمساز مهر شرکت معبتر است. رئیس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی