اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 170674

شناسه ملی: 10102131430

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 28 نفر

آدرس: سعادت آباد خیابان یکم خیابان شبنم کوچه شاهد فرعی سپهر پلاک 3

کد پستی: 1998738195

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/24:

85,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/02:

60,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/12/20:

17,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی عباسی به شماره ملی 229407XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مختار طاهریان به شماره ملی 193034XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سیدعبدالصمد حسن زاده به شماره ملی 191183XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و رامین رفیعیان به شماره ملی 175577XXXX به سمت عضو هییت مدیره و علی چاش به شماره ملی 407266XXXX به سمت عضو هییت مدیره و یوسف اسحق پوررحیم آبادی به شماره ملی 631980XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و احمد پورلطفی به شماره ملی 200227XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضا متفق دو نفر از سه نفر مدیر عامل و رییس هییت مدیره و سهامدار آقای رحیم طاهریان به شماره ملی 193034XXXX همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981210XXXX42682 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه امین مشاور بصیر شناسه ملی 101006XXXX0 به سمت بازرس اصلی و موسسه آتیه اندیش نمودگر شناسه ملی 101032XXXX5 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1397 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 980909XXXX62521 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت عبارت: انجام کلیه عملیات اجرایی و بهره برداری در پروژه های آزادراه بزرگراه راه آهن فرودگاه نیروگاههای تولید انرژی و ابرسانی تصفیه خانه های صنعتی و آب و فاضلاب و مشارکت و انعقاد قرارداد و تفاهم نامه و سرمایه گذاری در این خصوص درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ 980909XXXX87715 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره 3 الی 9 نفر می باشد و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 980429XXXX21323 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی عباسی به شماره ملی 229407XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مختار طاهریان به شماره ملی 193034XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سید عبدالصمد حسن زاده به شماره ملی 191183XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و قدرت اله غلامی به شماره ملی 005174XXXX به سمت عضو هییت مدیره و یوسف اسحق پوررحیم آبادی به شماره ملی 631980XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و احمد پورلطفی به شماره ملی 200227XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضا متفق مدیرعامل با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980429XXXX52498 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه امین مشاور بصیر شناسه ملی 101006XXXX0 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شناسه ملی 103207XXXX4 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 980321XXXX42596 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند علی عباسی به شماره ملی 229407XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره مختار طاهریان به شماره ملی 193034XXXX به سمت رییس هییت مدیره سید عبدالصمد حسن زاده به شماره ملی 191183XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره قدرت اله غلامی به شماره ملی 005174XXXX به سمت عضو هییت مدیره سید غفار صمیم به شماره ملی 229753XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق دو نفر از مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 970802XXXX36136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا شناسه ملی 103208XXXX6 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی شناسه ملی 101006XXXX9 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 970222XXXX37682 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود ریوفی نسبه شماره ملی 200275XXXX به سمت بازرس اصلی و حسین مرادی کیا شماره ملی 17551XXXX0 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . پ 960525XXXX32401 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه از مبلغ 6XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 85XXXXXXXX0 ریال منقسم به 170000 سهم 500000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید . پ 960525XXXX53824 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی 103207XXXX4 به سمت بازرس اصلی و موسسه امین مشاور بصیر به شناسه ملی 101006XXXX0 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا متفق دو نفر از مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 951127XXXX86405 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 105XXXX0000 ریال به مبلغ 6XXXXXXXX00 ریال منقسم به 120000 سهم 500000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 951105XXXX19802 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود ریوفی نسبه شماره ملی 200275XXXX به سمت بازرس اصلی و حسین مرادی کیا شماره ملی 17551XXXX0 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ 951105XXXX81590 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی عباسی به شماره ملی 229407XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره و مختار طاهریان به شماره ملی 193034XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سید عبدالصمد حسن زاده به شماره ملی 191183XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و قدرت اله غلامی به شماره ملی 005174XXXX به سمت عضو هییت مدیره وسید غفار صمیم به شماره ملی 229753XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 951005XXXX31220 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مختار طاهریان به شماره ملی: 193034XXXX عضو هییت مدیره به سمت ریاست هییت مدیره - سید عبدالصمد حسن زاده به شماره ملی: 191183XXXX عضو هییت مدیره به سمت نایب رییس هییت مدیره - علی عباسی به شماره ملی: 229407XXXX عضو هییت مدیره و مدیر عامل - قدرت اله غلامی به شماره ملی: 005174XXXX عضو هییت مدیره - سید غفار صمیم به شماره ملی: 229753XXXX عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به مشترک دونفر از آقایان(علی عباسی و عبدالصمد حسن زاده)همراه با مهر شرکت به مدت دوسال دارای اعتبار میباشد. پ 950518XXXX98256 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مختار طاهریان 193034XXXX به جای آقای سعید دادگسترنیا به شماره ملی 003483XXXX به عنوان عضو جدید هییت مدیره انتخاب شوند. پ 950518XXXX79747 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: - سعید دادگستر نیا به شماره ملی 003483XXXX عضو هییت مدیره به سمت ریاست هییت مدیره - سید عبدالصمد حسن زاده به شماره ملی 191183641 عضو هییت مدیره به سمت نایب رییس هییت مدیره - قدرت اله غلامی به شماره ملی 005174XXXX عضو هییت مدیره - سید غفار صمیم به شماره ملی 229753XXXX عضو هییت مدیره - علی عباسی به شماره ملی 229407XXXX عضو هییت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک دونفر از سه نفر آقایان ( علی عباسی - سید غفار صمیم - قدرت اله غلامی ) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. پ 940513XXXX98801 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرارذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: - سعید دادگسترنیا به شماره ملی 003483XXXX - سید عبدالصمد حسن زاده به شماره ملی 191183XXXX - سید غفار صمیم به شماره ملی 229753XXXX - قدرت اله غلامی به شماره ملی 005174XXXX - علی عباسی به شماره ملی 229407XXXX پ 940513XXXX18695 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به شرح برای مدت دو سال انتخاب شدند: سعید دادگسترنیا به شماره ملی 003483XXXX محمد علی حبیب آگهی به شماره ملی 229732XXXX علی عباسی به شماره ملی 229407XXXX قدرت اله غلامی به شماره ملی 005174XXXX سید غفار صمیم به شماره ملی 229753XXXX آقای محمدرضا دوازده امامی به شماره ملی 229526XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید رضا حسینی رمی فرزند سید قاسم به شماره ملی 005226XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 931126XXXX59123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: سعید دادگسترنیا ش م 003483XXXX عضو هییت مدیره به سمت ریاست هییت مدیره محمد علی حبیب آگهی ش م 229732XXXX عضو هییت مدیره به سمت نایب رییس هییت مدیره علی عباسی ش م 229407XXXX عضو هییت مدیره به سمت مدیر عامل قدرت اله غلامی ش م 005174XXXX به سمت عضو هییت مدیره سید غفار صمیم ش م 229753XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت به امضا مشترک دو نفر از سه نفر آقایان (علی عباسی و سید غفار صمیم و قدرت اله غلامی) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ 931126XXXX14713 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به 1391 به تصویب رسید. آقای محمدرضا دوازده امامی به شماره ملی 229526XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید رضا حسینی رمی به شماره ملی 005226XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ 1774632 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به سعادت آباد خیابان یکم خیابان شبنم کوچه شاهد فرعی سپهر پلاک 3 کدپستی 199873XXXX اصلاح میگردد ماده 40 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ 1774630 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 12/6/90 شرکت مزبور که در تاریخ 27/6/90 واصل گردید: فرشاد ارشدی به ش ملی 003659XXXX به سمت بازرس اصلی و علیرضا زمانی به ش ملی 378009XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/01/15:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/10/1389 شرکت مزبور که در تاریخ 15/12/1389 واصل گردید: سید غفار صمیم به کد ملی 229753XXXX و قدرت اله غلامی به کد ملی 005174XXXX به سمت عضو هییت مدیره و محمد علی حبیب آگهی به کد ملی 229732XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سعید دادگستر نیا به کد ملی 004483XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علی عباسی به کد ملی 229407XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مشترک دو نفر از سه نفر علی عباسی و سید غفار صمیم و قدرت اله غلامی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/5/89 شرکت مزبور که در تاریخ 20/7/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید دادگسترنیا به شماره ملی 003483XXXX ـ محمدعلی حبیب آگهی به شماره ملی 229732XXXX ـ سید غفار صمیم به شماره ملی 729753XXXX ـ قدرت اله غلامی به شماره ملی 005174XXXX ـ محمدتقی علیزاده برمی به شماره ملی 457945XXXX . که سعید دادگسترنیا بسمت رییس هییت مدیره و محمدعلی حبیب آگهی بسمت نایب رییس هییت مدیره و سید غفار صمیم بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا دو نفر از سه نفر سید غفار صمیم (مدیرعامل) و قدرت اله غلامی (عضو هییت مدیره) و محمدتقی علیزاده برمی (عضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/11/18:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/88 شرکت مزبور که در تاریخ 3/11/88 واصل گردید: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: انجام امور طراحی و اجرا و ارایه خدمات فنی و مهندسی مربوط به کارهای عمرانی از قبیل انواع ابنیه بتنی و فلزی انواع سد تونل شبکه های آبیاری زهکشی و راهسازی و پل سازی تاسیس ات صنعت برق و انتقال نیرو و انجام کلیه عملیات بازرگانی مورد نیاز در داخلی و واردات و صادرات محصولات صنعتی و مواد معدنی و خام. در نتیجه ماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/02/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/87 شرکت مزبور که در تاریخ 21/12/87 واصل گردید: موسسه حسابرسی سپاهان تراز به سمت بازرس اصلی و عباس حیدری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/9/87 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/750/1 ریال به مبلغ 000/000/625/2 ریال منقسم به 000/21 سهم 000/125 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده ازطریق سود تقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 12/12/87 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/5/87 عبارتی به شرح مندرج در صورتجلسه به ماده 40 اساسنامه اضافه گردید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/08/26:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 7/5/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای محمد عابدینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان قدرت اله غلامی و سیدغفار صمیم و علی دعایی و ناصر حاتمی راد و محمدتقی علیزاده برمی. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/2/87 آقایان علی دعایی به سمت رییس هییت مدیره، قدرت اله غلامی به سمت نایب رییس هییت مدیره، سیدغفار صمیم به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا دو نفر از 3 نفر مدیرعامل رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 5/8/86 شرکت مزبور که در تاریخ 26/8/86 واصل گردید: تعداد اعضای هییت مدیره به 3 نفر کاهش یافت و ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان قدرت الله غلامی و سید غفار صمیم و علی دعایی. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/8/86 آقایان سید غفار صمیم به سمت رییس هییت مدیره, قدرت الله غلامی به سمت نایب رییس هییت مدیره, علی دعایی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و غیره با امضا 2 نفر از سه نفر اعضای هییت مدیره متنفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/86 شرکت مزبور که در تاریخ 1/7/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 به تصویب رسید. آقای سیدرضا حسینی رمی به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی جعفریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/85 و هییت مدیره مورخ 15/2/86 سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/17 ریال بمبلغ 000/000/750/1 ریال منقسم 000/14 به سهم 000/125 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از محل سود تقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 12/3/86 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 15/6/85 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1384 به تصویب رسید. آقای سید رضا حسینی رمی به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی جعفریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/10/84 شرکت مزبور که در تاریخ 14/11/84 واصل گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی دعایی ـ ابوالقاسم حسینخان ـ حسین کشاورزی سیدغفار صمیم ـ قدرت اله غلامی. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/10/84 آقایان علی دعایی بسمت رییس هییت مدیره و قدرت اله غلامی بسمت نایب رییس هییت مدیره و سیدغفار صمیم بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و ابوالقاسم حسینخان و حسین کشاورزی به عنوان اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضای 2 نفر از 3 نفر رییس یا نایب رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/3/84 شرکت مزبور که در تاریخ 4/4/84 واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 بتصویب رسید. آقای سیدرضا حسینی رمی بسمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی جعفریان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/1/83 شرکت مزبور که در تاریخ 29/2/83 واصل گردید: 1 آقای سیدرضا حسینی رمی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد جعفریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 3 اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد خلجی سیدغفار صمیم ابوالقاسم حسینخان قدرت اله غلامی و حسین کشاورزی. 4 بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/1/83 آقایان ابوالقاسم حسینخان به سمت رییس هییت مدیره و حسین کشاورزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیدغفار صمیم به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا دو نفر از پنج نفر اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/03/28:

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/11/81 آقایان ابوالقاسم حسینخان به سمت رییس هییت مدیره و محمدخلجی به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسین کشاورزی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و سیدغفارصمیم و قدرت اله غلامی اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضا دو نفر از پنج نفر اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 9/11/81 شرکت مزبور که در تاریخ 16/2/82 واصل گردید: 1 - ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح شد. 2 - آقای سیدرضا حسینی رمی بسمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی جعفریان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان حسین کشاورزی - اب-والقاسم حسیخان - محمد خلجی - سیدغفار صمیم - قدرت ا غلامی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی