اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 225402

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/04/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/04/13

آدرس: تهران خ جلفا کوچه فرخ سرشت

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/11/17:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/12/87 شرکت مزبور که در تاریخ 3/3/88 واصل گردید: شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویان به سمت بازرس اصلی و سیدمحمد صالح اخوت به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/11:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/5/87 شرکت مزبور که در تاریخ 19/5/87 واصل گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار زیرانتخاب گردیدند. آقای عباس کوهستانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل وخانم زهرا شفیعی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 10/8/85 شرکت مزبور که در تاریخ 22/8/85 واصل گردیده: اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس کوهستانی و خانم زهرا شفیعی ماده 31 در اساسنامه اصلاح شد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت و ماده 14 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/8/85 آقایان عباس کوهستانی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم زهرا شفیعی بسمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 20/4/85 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان عباس کوهستانی سید عباس کلاهدوزان خانم زهرا شفیعی بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/4/85 آقایان عباس کوهستانی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و رییس هییت مدیره وسید عباس کلاهدوزان به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/12/15:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 15/11/84 شرکت مزبور که در تاریخ 3/12/84 واصل گردید. آقای سهیل تقیان به سمت بازرس اصلی و آقای حمید مومنیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/12/15:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/84 و هییت مدیره مورخ 17/11/84 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/000/4 ریال منقسم به 000/40 سهم 000/100 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافته به موجب گواهی شماره 3/2672 مورخ 18/11/84 بانک ملی ایران شعبه اصفهان پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 15/12/84 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/5/83 آقاسیدعباس کلاهدوزان بسمت رییس هییت مدیره و عباس کوهستانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و سیدابراهیم کلاهدوزان بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/06/18:

پیرو آگهی تاسیس شماره 17845/32 مورخ 15/4/83 درخصوص شرکت بازرگانی الوند جاودان سهامی خاص به شماره ثبت 225402 اعلام میدارد نام بازرس علی البدل آقای حمید مومنیان صحیح می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/04/15:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 13/4/83 تحت شماره 225402 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/4/83 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات بازرگانی و صادرات و واردات کالاهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اعم از سازمانها شرکتها و بانکهای دولتی و خصوصی، عقدقرارداد با شرکتهای داخلی یا خارجی به منظور اجرای فعالیت های فوق الذکر و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، مبادرت به هرگونه فعالیت هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام مقاصد شرکت و یا تسهیل اجرای آن لازم و مفید باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: تهران، خ جلفا، کوچه فرخ سرشت، پ 7/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی با نام که مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال آن طی گواهی شماره 783 مورخه 9/4/83 بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: آقایان سیدابراهیم کلاه دوزان به سمت رییس هییت مدیره و عباس کوهستانی به سمت نایب رییس هییت مدیره وسیدعباس کلاه دوزان به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مراسلات عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقای سهیل تقیان به سمت بازرس اصلی و حمید صوفیان به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی