اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 55543

شناسه ملی: 14005559168

تاریخ ثبت: 1394/11/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 8138795787

آدرس: در شهرستان اصفهان به بخش مرکزی شهر اصفهان کاوه کوچه شکوفه 2 کوچه شکوفه 1 پلاک 23 طبقه اول و

تاریخ تاسیس: 1394/11/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/03:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/05:

آگهی تغییرات شرکت دانیال اندیشه مرداویج سهامی خاص به شماره ثبت 55543 و شناسه ملی 140055XXXX8 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/05/1399 البرز علیاری به کد ملی 128352XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، محمدحسین اعظمی کتایونچه به کد ملی 510001XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از شرکا و سهامداران) ، امیر ارسلان علیاری به کد ملی 127333XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ، سهیلا خدابخشی چرمهینی به کد ملی 620946XXXX به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 10 10 / 1400 انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیر به موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه شد: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: کلیه امور مربوط به طراحی، نظارت و فنی ساختمان – اجرای پروژه های ساختمانی – تعمیرات ساختمان و نگهداری آن؛ در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.محل شرکت در شهرستان اصفهان به بخش مرکزی - شهر اصفهان-کاوه-کوچه شکوفه 2 -کوچه شکوفه 1 -پلاک 23 -طبقه اول و کدپستی 813879XXXX انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد. ش 961129XXXX40482 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب زمانی به کد ملی 111146XXXX و سعید امینی باغبادرانی به کد ملی 128482XXXX و الهام بابایی باغبادرانی به کد ملی 620967XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. هلن تایبی به کد ملی 127044XXXX و محمدکاظم کرباسیان ورنامخواستی به کد ملی 117060XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 961129XXXX43526 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب زمانی 111146XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و سعید امینی باغبادرانی 128482XXXX به عنوان مدیرعامل و الهام بابایی باغبادرانی 620967XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 961129XXXX22816 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:رضا بخشنده فرد به کد ملی 128814XXXX و محمدحسین اعظمی کتایونچه به کد ملی 510001XXXX فرشته دهقانی به کد ملی 129286XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. مرضیه سلمانی دهنوی به کد ملی 541979XXXX و علی سلمانی دهنوی به کد ملی 116001XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نصف جهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960509XXXX73306 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:رضا بخشنده فرد به کد ملی 128814XXXX به عنوان رییس هییت مدیره محمدحسین اعظمی کتایونچه به کد ملی 510001XXXX به عنوان مدیر عامل شرکت و عضو اصلی هییت مدیره فرشته دهقانی به کد ملی 129286XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود ش 960509XXXX04474 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/03:

تاسیس شرکت سهامی خاص دانیال اندیشه مرداویج در تاریخ 03/11/1394 به شماره ثبت 55543 به شناسه ملی 140055XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله انتقال گاز و نفت و آب و شبکه های گازرسانی و تاسیات ساختمانی، شبکه فاضلاب و صنایع فلزی و شبکه های انتقال برق و سند بلاست و تاسیسات سرچاهی، ساخت ساختمانها و ابنیه و پل و روکش و آسفالت و سد و جاده سازی و انعقاد قرارداد با کلیه ارگانها و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانک دولتی و خصوصی جهت اهداف شرکت با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان سعادت آباد کوچه نوراییان نبش کوچه بوعلی سینا پلاک 1 طبقه سوم کدپستی 816393XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ 20/10/1394 نزد بانک صادرات شعبه میدان پادگان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: فرشته دهقانی کد ملی 129286XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و اسماعیل دهقانی کد ملی 111080XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فرزانه سرلک کد ملی 417216XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و نیز اوراق عادی واداری با امضای اسماعیل دهقانی به سمت رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه سلمانی دهنوی به شماره ملی 541979XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی سلمانی دهنوی به شماره ملی 116001XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 941103XXXX50292 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی