اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 5444

شناسه ملی: 14004396507

تاریخ ثبت: 1393/07/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/07/08

کد پستی: 4765833516

آدرس: قایمشهر ، خ بابل ، پشت آتش نشانی ، بن بست لاله ،

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/26:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت مذکور که شماره ثبت 5444 شناسه ملی 140043XXXX7 مورخ 26/6/93 در این اداره بثبت رسیده است اینک جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ارایه کلیه امور خدماتی، شهری، ساختمانی، فنی، بازرگانی، اداری و تاسیساتی و ارایه خدمات در زمینه تامین نیروی انسانی مورد نیاز ارگانها و سازمانها تهیه و توزیع مواد غذایی و طبخ غذا و بقیه مطابق ماده 2 ـ اساسنامه شرکت میباشد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: قایمشهر، خ بابل، پشت آتش نشانی، بن بست لاله، کدپستی 476583XXXX 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ اسامی موسسین: 1 ـ آقای رضا خانگلی ملک فرزند غلامعلی ش ش 947 صادره از قایمشهر متولد 26/12/1360 شماره ملی 216078XXXX دارای 000/000/10 ریال سهم الشرکه. 2 ـ آقای جهانگیر گران ملک خیلی فرزند داراب ش ش 14 صادره از قایمشهر متولد 1/2/1359 شماره ملی 216227XXXX دارای 000/000/10 ریال سهم الشرکه. 5 ـ سرمایه شرکت: به مبلغ بیست میلیون ریال نقدی میباشد که مبلغ مذکور توسط شرکا پرداخت و در صندوق شرکت موجود میباشد 6 ـ مدیران شرکت: آقای رضا خانگلی ملک بشماره ملی 216078XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای جهانگیر گران ملک خیلی بشماره ملی 216227XXXX بسمت مدیرعامل هر دو عضو اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند. 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و سایر قراردادها با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 1880060 رییس اداره ثبت اسناد و املاک قایمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی