اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوقالعاده، عادی و هیئت مدیره شرکت فوقالذکر در مورخ 15/8/87 تغییراتی به شرح ذیل صورت گرفته که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: 1- آقای سیدرضا میرزایی با واگذاری و انتقال شصت و نه (69) سهم خود در شرکت مذکور به آقای علیرضا احمدینژاد نسبت به 50 سهم و حیدر آقا اکبرینژاد نسبت به نوزده (19) سهم از شرکت خارج شد و دیگر هیچ سهم یا سمت و حق و حقوقی در شرکت مذکور ندارد. همچنین آقای مسعود احمدینژاد تمامت بیست و سه (23) سهم از سهام خود (59 سهم) را به آقای محمداکبرینژاد انتقال نمود که تعداد سهام خود را به 36 سهم کاهش داد و آقای نصرتالله میرزایی مقدم با واگذاری و انتقال تمامت هشت سهم از هیجده سهم خود به آقایان حیدرآقا اکبرینژاد نسبت به یک سهم و محمد اکبرینژاد نسبت به هفت سهم تعداد سهام خود را به ده سهم کاهش داد که خریداران مذکور ضمن پرداخت بهای سهام مورد انتقال و قبول مفاد اساسنامه شرکت به عضویت آن درآمدند. 2- سهامداران جدید و میزان سهام آنان عبارتند از: آقای سیدخلیل احمدی 49 سهم، سید علیرضا احمدینژاد 50 سهم، حیدرآقا اکبرینژاد 20 سهم، نصرتالله میرزایی مقدم 10 سهم، سید اکبر سیدی 5 سهم، مسعود احمدینژاد36 سهم و محمد اکبرینژاد 30 سهم از دویست سهم شرکت که ارزش اسمی هر سهم معادل سیصد و پنجاه هزار ریال و از سرمایه هفتاد میلیون ریال را دار هستند. 3- آقایان سیدخلیل احمدی و سیدعلیرضا احمدینژاد و حیدرآقا اکبرینژاد به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند که در نتیجه آقای حیدرآقا اکبرینژاد به عنوان مدیرعامل و آقای سید علیرضا احمدینژاد به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدخلیل احمدی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت مذکور منصوب شدند و مقرر شد که امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با دو امضای آقایان حیدرآقا اکبرینژاد (مدیرعامل) و سیدعلیرضا احمدینژاد (رئیس هیئت مدیره) با مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس (سید خلیل احمدی) و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهند بود و نامهها و مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. 4- آقای احمد رضا زارعی به عنوان بازرس شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی