اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 435430

شناسه ملی: 14003315673

تاریخ ثبت: 1391/12/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1118938431

آدرس: تصفیه تهران خ ری پ 686

تاریخ تاسیس: 1391/12/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/12/26:

600,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای حمید کریمی کد ملی 007314XXXX به سمت مدیرتصفیه انتخاب شد و نشانی محل تصفیه تهران، خ ری، پ 686 ، کدپستی 111893XXXX میباشد پ 951022XXXX64301 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/27:

شرکت فوق در تاریخ 26/12/91 تحت شماره 435430 و شناسه ملی 140033XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/12/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: 1 . انجام امور خرید، فروش و پخش لوازم خانگی، صادرات و واردات کلیه لوازم خانگی و اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری، ایجاد شعب، دریافت نمایندگی از سایر شرکتها. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ری پلاک 686 کدپستی 111893XXXX شعبه ندارد. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/600 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 : امیر کریمی فرزند محمدرضا متولد 5/11/1355 به شماره شناسنامه 24030 صادره از تهران به شماره ملی 005907XXXX عضو اصلی به سمت رییس هییتمدیره. 25 : حمید کریمی فرزند محمدرضا متولد 15/10/1359 به شماره شناسنامه 12145 صادره از تهران به شماره ملی 007314XXXX عضو اصلی به سمت مدیر عامل به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ 1626769 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی