اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7332

شناسه ملی: 10700160233

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/06:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/01/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 22/1/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم معصومه قاسمی به عنوان بازرس اصلی آقای اکبر تربتی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 2 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل می باشند خانم یلدا دهش و آقای عباسعلی رضایی و آقای محمد رضایی تا تاریخ 22/1/1392 4 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1388 به تصویب رسید. 5 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضایی به سمت عضو هییت مدیره و آقای عباسعلی رضایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم یلدا دهش به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضایی به سمت مدیر عامل 6 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد در تاریخ 31/1/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/000/500 ریال منقسم به یکصد سهم بانام، به ارزش هر سهم 000/000/5 ریال که تماماً از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 5527/7160 مورخ 6/4/89 بانک ملت شعبه گرگان مبلغ 000/000/500 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 28/4/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 9/10/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم معصومه قاسمی به عنوان بازرس اصلی آقای اکبر تربتی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 27/10/1388 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/6/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: پرداخت انجام کارهای عمرانی، سدسازی، پل سازی، راهسازی، ابنیه، ماشین آلات ساختمانی و راهسازی، مصالح ساختمانی، آماده سازی بتن آرمه، آبیاری، فروش قطعات ماشین آلات ساختمانی و راهسازی سبک و سنگین من جمله گریدر، غلتک، لودر، تراک میکسر، بلدوزر، تراکتور، بیل مکانیکی و کلیه کارهای وابسته به امور عمرانی و شهر سازی و شهری و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه نظیر راههای اصلی، فرعی، بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیم انتقال هوایی پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری، تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن و شرکت در مناقصه های داخلی شرکت دولتی، خصوصی، نهاد و ارگانهای دولتی، خصوصی، صادرات و واردات و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در تاریخ 5/7/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/3/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی گرگان به آدرس شهر گرگان، شالی کوبی عدالت 5 مجتمع آریا طبقه 5 واحد 132 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 16/4/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی