اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 102640

شناسه ملی: 10480011853

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/10/02:

300,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف رزازان به سمت رییس هییت مدیره شماره ملی 459098XXXX و آقای حمید رزازان به سمت نایب رییس هییت مدیره شماره ملی 459099XXXX 3 و آقای غلامحسن رزازان به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شماره ملی 459096XXXX امضا اسناد و نامه های اداری به عهده مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و چک و سفته و برات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره به مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970528XXXX84856 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از آقایان: غلامحسن رزازان کد ملی 459096XXXX و یوسف رزازان کد ملی 459098XXXX و عبدالحمید رزازان کد ملی 459099XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان: عبداله اختری کد ملی 520973XXXX به سمت بازرس اصلی و علی اکبر رزازان کد ملی 459094XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 970528XXXX59942 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 3/10/90 شرکت مزبور که در تاریخ 4/10/90 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی رزازان به کد ملی 459013XXXX غلامحسن رزازان به کد ملی 459096XXXX7 یوسف رزازان به کد ملی 459098XXXX عبدالحمید رزازان به کد ملی 459099XXXX به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/10/90 مصطفی رزازان به سمت رییس هییت مدیره و یوسف رزازان به سمت نایب رییس هییت مدیره و غلامحسن رزازان به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/10/87 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/48 ریال به مبلغ 000/000/300 ریال منقسم به 4800 سهم 62500 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 22/10/87 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/10/87 شرکت مزبور که در تاریخ 3/10/87 واصل گردید: محمدحسین اخیانی به سمت بازرس اصلی و اصغر باقری قاهانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/9/87 شرکت مزبورکه در تاریخ 17/9/87 واصل گردید: موضوع فعالیت شرکت بدین ترتیب تصحیح گردید: تولید ظروف آلومینیوم و زودپز و ظروف نچسب و ظروف آشپزخانه تاسیس و ایجاد کارگاه و کارخانه در این زمینه خرید و فروش و واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز و صادرات شرکت و سایر فعالیت های مجاز و مشارکت در شرکت دیگر و سرمایه گذاری و قبول مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و نیز اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص مذکور و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/11/85 شرکت مزبور که در تاریخ 25/11/85 واصل گردیده: آقای محمدحسین اخیانی به سمت بازرس اصلی و آقای اصغر باقری قاهانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. غلامحسین رزازان یوسف رزازان عبدالحمید رزازان مصطفی رزازان بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/11/85 آقایان غلامحسین رزازان به سمت رییس هییت مدیره و یوسف رزازان به سمت نایب رییس هییت مدیره و مصطفی رزازان به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو عضو دیگر هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 8/11/83 شرکت مزبور که در تاریخ 14/11/83 واصل گردید: تعداد اعضای هییت مدیره 3 الی 4 نفر تعیین گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. آقای محمد حسین اخیانی به سمت بازرس اصلی و آقای اصغر باقری قاهانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسن رزازان- یوسف رزازان – عبدالحمید رزازان- مصطفی رزازان. آقایان غلامحسن رزازان به سمت ریس هییت مدیره و یوسف رزازان به سمت نایب رییس هییت مدیره و مصطفی رزازان به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها بامضا مدیر عامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو دیگر هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی