اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 121

شناسه ملی: 14008638648

تاریخ ثبت: 1398/07/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/07/02

کد پستی: 7531863675

آدرس: استان بوشهر ، شهرستان گناوه ، بخش مرکزی ، شهر بندرگناوه ، شیلات ، کوچه 5 شهیدبهشتی ، خیابان جانبازان ، پلاک 55 ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/07/02:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/02:

تاسیس موسسه غیرتجاری سرای روشن رود گناوه در تاریخ 02/07/1398 به شماره ثبت 121 به شناسه ملی 140086XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: موضوع فعالیت: حقوق کودکان اهداف: 1 ـ حمایت از حقوق مالی، مدنی و معنوی کودکان 2 ـ حمایت از کودکان آسیب دیده و در معرض خطر 3 ـ آموزش مهارت های اجتماعی و فردی به کودکان 4 ـ حمایت از آموزش و تحصیل کودکان کار و خیابانی 5 ـ حمیت از کودکان بزه کار و بزه دیده کانون های اصلاح و تربیت 6 ـ پیشگیری از کودک آزاری 7 ـ ارتقا احترام به حقوق کودک در سطح جامعه 8 ـ ترویج و تقویت حقوق کودک روش اجرا: 1 ـ برگزاری کلاس ها، نشست ها، نمایشگاه ها، کارگاه ها و دروه های آموزشی 2 ـ تهیه بروشور، پمفلت، جزوه و... 3 ـ برگزاری جشن ها و مراسمات با موضوعات اهداف انجمن 4 ـ برقراری ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی کشور و نهادهای ملی و منطقه ای و بین المللی از طریق طراحی شبکه های همکاری 5 ـ تعیین و معرفی موضوات پژوهشی برای دانشجوین و پژوهشگران(به ویژه برای پایان نامه های دانشجویی و...) 6 ـ ارایه خدمات مشاوره ای تخصصی به کودکان 7 ـ حمایت های قضایی، مالی و معنوی از کودکان نیازمند، بدسرپرست، طلاق، کار و بزه ددیه 8 ـ مساعدت لازم (دوره خای آموزشی و مشاروه به والدین و سرپرستان قانونی در جهت ایفای مسیولیت آنها برای پرورش کودک شماره مجوز 2637 . 1 . 479 تاریخ مجوز 07/02/1398 مرجع صادرکننده مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر، شهرستان گناوه، بخش مرکزی، شهر بندرگناوه، شیلات، کوچه 5 شهیدبهشتی، خیابان جانبازان، پلاک 55 ، طبقه همکف کدپستی 753186XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 . 000 . 000 ریال می باشد. تمام سرمایه در آغاز تشکیل انجمن به صورت نقدی توسط موسسین تادیه گردیده است اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم زینب احمدی به شماره ملی 174084XXXX دارنده 200 . 000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه شهابی به شماره ملی 353011XXXX دارنده 100 . 000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه زارعی به شماره ملی 353016XXXX دارنده 100 . 000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه شهابی فر به شماره ملی 353020XXXX دارنده 100 . 000 ریال سهم الشرکه خانم یاسمین واقفیان به شماره ملی 353967XXXX دارنده 100 . 000 ریال سهم الشرکه خانم آمنه سلیمان شعار به شماره ملی 353989XXXX دارنده 100 . 000 ریال سهم الشرکه خانم مریم نظری به شماره ملی 353995XXXX دارنده 100 . 000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه حسیوند به شماره ملی 407239XXXX دارنده 100 . 000 ریال سهم الشرکه خانم مهسا کرمی به شماره ملی 529993XXXX دارنده 100 . 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم زینب احمدی به شماره ملی 174084XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم فاطمه شهابی به شماره ملی 353011XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه زارعی به شماره ملی 353016XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 2 سال خانم فاطمه شهابی فر به شماره ملی 353020XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 2 سال خانم آمنه سلیمان شعار به شماره ملی 353989XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم مهسا کرمی به شماره ملی 529993XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم مریم نظری به شماره ملی 353995XXXX به سمت خزانه دار به مدت دو سال دارندگان حق امضا: کلیه مکاتبات واسناد عادی با امضای زینب احمدی (مدیرعامل)یا مهسا کرمی (رییس هییت مدیره) و اوراق بهادارو تعهدآور با امضای مدیرعامل (زینب احمدی) و خزانه دار (مریم نظری) و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره(مهسا کرمی) است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین: یاسمین واقفیان به شماره ملی 353967XXXX به سمت بازرس اصلی وفاطمه حسیوند به شماره ملی 407239XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 980702XXXX81792 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی