اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 33

شناسه ملی: 10100007868

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 1637657967

آدرس: موجب نامه شماره 78438/95/101 مورخ 19/05/1395 مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران و مستند به صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/04/1395 مرکز اصلی شرکت مذکور به نشانی تهران خیابان شهید قدوسی بین آقا بیگی و سبلان شمالی پلاک 56 طبقه اول

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه گرتراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 101005XXXX0 به سمت بازرس اصلی و مینا انصاری به شماره ملی 045117XXXX به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 980523XXXX07618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1397 مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آگاه گرتراز به شماره شناسه ملی 101005XXXX0 به سمت بازرس اصلی و خانم مینا انصاری به شماره ملی 045117XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 980222XXXX12909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 971026XXXX19248 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل به 63 ماده و 10 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. پ 970503XXXX78566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه گرتراز به شناسه ملی 101005XXXX0 به سمت بازرس اصلی و خانم مینا انصاری به شماره ملی 045117XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . آقایان: مجتبی فروتنی دارای کد ملی 049272XXXX و مجید فروتنی دارای کد ملی 049338XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . آقای مجتبی فروتنی به عنوان رییس هییت مدیره و با حفظ سمت قایم مقام مدیرعامل و آقای مجید فروتنی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از قبیل: چک، سفته، قراردادها و غیره با امضا منفرد هریک از آقایان مجتبی فروتنی (رییس هییت مدیره) و یا مجید فروتنی (نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل) و در همه حال ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. امضا اوراق عادی و مکاتبات اداری و امور اداری داخلی با امضا منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره و در همه حال ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد . کلیه اختیارات خود در جهت اداره شرکت (ماده 39 اساسنامه) را منفرداً به آقای مجید فروتنی (نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل) و آقای مجتبی فروتنی (رییس هییت مدیره و قایم مقام مدیرعامل) تفویض نمود. پ 970503XXXX68915 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی آگاه گرتراز به شماره شناسه ملی 101005XXXX0 به سمت بازرس اصلی و حسابرس و خانم مینا انصاری به شماره ملی 045117XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی ( سال مالی منتهی به 31/06/1396 ) انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 31/06/1395 مورد تصویب قرار گرفت. پ 960211XXXX48196 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/13:

به موجب نامه شماره 78438/95 , 101 مورخ 19/05/1395 مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران و مستند به صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/04/1395 مرکز اصلی شرکت مذکور به نشانی " تهران خیابان شهید قدوسی بین آقا بیگی و سبلان شمالی پلاک 56 طبقه اول کدپستی 163765XXXX " انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تحت شماره 23027 به ثبت رسیده است. پ 950613XXXX58670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکزاصلی شرکت از آدرس قبلی به تهران خیابان شهید قدوسی بین آقا بیگی و سبلان شمالی پلاک 56 طبقه اول کدپستی 163765XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950427XXXX49895 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:علی فروتنی به شماره ملی 049353XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مجید فروتنی به شماره ملی 049338XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمد فروتنی به شماره ملی 048052XXXX به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.و حق امضا کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از قبیل :چک، سفته، قراردادها، وغیره با دوامضا از اعضا اصلی هییت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد هر یک از اعضای اصلی هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 950305XXXX50458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مجید فروتنی به شماره ملی 049338XXXX و علی فروتنی به شماره ملی 049353XXXX و محمد فروتنی به شماره ملی 048052XXXX به عنوان اعضای اصلی و علی اصغر فروتنی به شماره ملی 049014XXXX و ماشااله فروتنی به شماره ملی 664975XXXX به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آگاه گرتراز به شماره شناسه ملی 101005XXXX0 به سمت بازرس اصلی و مینا انصاری به شماره ملی 045117XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 31/06/1394 مورد تصویب قرار گرفت. ش 950305XXXX55925 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره مرکب از 3 الی 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 941217XXXX26541 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه گر تراز به شناسه ملی 101005XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و خانم مینا انصاری به شماره ملی 045117XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/06/1393 به تصویب رسید. ش 940827XXXX58850 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی