اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 21451

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب مفاد نامه شماره 1524/75/16540/د مورخ 19/7/84 دادیار شعبه سوم اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی تهران و دادنامه شماره 835ـ3ـ613 مورخ 18/12/83 صادره از شعبه سـوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای بر تمـلک سهـمالشـرکه آقـای عبدالقادر عبدوینژاد بنفع بنیاد مستضعفان صـادر گردیدهاست. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/11/13:

در اجرای ماده 215 قانون تجارت بدینوسیله به اطلاع کلیه بستانکاران شرکت حفاری روتاری ایران ( با مسیولیت محدود) می رساند که از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی حداکثر به مدت یک سال می توانند با در دست داشتن مستندات طلب خود به آدرس تهران خیابان خالداسلامبولی کوچه 13 پلاک 18 اداره کل امور تصفیه شرکتهای بنیاد مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور هیچگونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهدشد. پ 79073 23 هییت تصفیه شرکت حفاری روتاری ایران ( با مسیولیت محدود)

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/11/13:

در اجرای ماده 215 قانون تجارت بدینوسیله به اطلاع کلیه بستانکاران شرکت حفاری روتاری ایران ( با مسیولیت محدود) می رساند که از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی حداکثر به مدت یک سال می توانند با در دست داشتن مستندات طلب خود به آدرس تهران خیابان خالداسلامبولی کوچه 13 پلاک 18 اداره کل امور تصفیه شرکتهای بنیاد مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور هیچگونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهدشد. 13 هییت تصفیه شرکت حفاری روتاری ایران ( با مسیولیت محدود)

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی