اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 22691

شناسه ملی: 10260435116

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 8199697886

آدرس: اصفهان خیابان پروین کوچه مسعود پلاک 32

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/26:

650,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:طبق گواهی شماره 3236/3 بانک صادرات شعبه حکیم نظامی اصفهان سرمایه تعهدی شرکت مبلغ 650000 ریال سرمایه تعهدی پرداخت گردید و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:سرمایه شرکت مبلغ 1000000 ریال نقدی است که به صد سهم ده هزار ریالی با نام عادی منقسم و تماما پرداخت گردیده است. ش 960827XXXX57629 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :بنا به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/7/96 به هییت مدیره سرمایه شرکت از محل واریز نقدی و صدور سهام جدید از مبلغ 1000000 ریال به 100 میلیون ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد.سرمایه شرکت مبلغ 100 میلیون ریال نقدی است که به 10000 سهم 10 هزار ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما" پرداخت شده است.مبلغ افزایش طی گواهی شماره 4/3236 مورخ 26/7/1396 نزد بانک صادرات شعبه حکیم شفایی واریز گردیده است. ش 960827XXXX97137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدرضا عرب بافرانی به شماره ملی 124983XXXX ، آقای حسین عرب بافرانی به شماره ملی 124983XXXX و خانم زینب عرب بافرانی به شماره ملی 124984XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای محمد علی پور بافرانی به شماره ملی 124979XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر شهبان پور به شماره ملی 128170XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960710XXXX91830 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/06/1396 آقای محمدرضا عرب بافرانی به شماره ملی 124983XXXX بسمت مدیرعامل ، آقای حسین عرب بافرانی به شماره ملی 124983XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم زینب عرب بافرانی به شماره ملی 124984XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960710XXXX47337 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس اصفهان خیابان پروین کوچه مسعود پلاک 32 کدپستی 819969XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح میگردد. ش 940721XXXX08973 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین عرب بافرانی به شماره ملی 124983XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم زینب عرب بافرانی به شماره ملی 124984XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد رضا عرب بافرانی به شمارملی 124983XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبر می باشد. ش 940721XXXX12737 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین عرب بافرانی شماره ملی 124983XXXX خانم زینب عرب بافرانی شماره ملی 124984XXXX آقای محمد رضا عرب بافرانی شماره ملی 124983XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت راه گستر نایین انتخاب شد. آقای محمد علی پور بافرانی به شماره ملی 124979XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر شهبان پور به شماره ملی 128170XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940721XXXX87819 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 3/7/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حسین عرب بافرانی به کد ملی 124983XXXX8 و کدپستی 819969XXXX بسمت رییس هییت مدیره و زینب عرب بافرانی به کد ملی 124984XXXX و کدپستی 819969XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و محمدرضا عرب بافرانی با کد ملی 124983XXXX کدپستی 819969XXXX بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد و محمد علی پور بافرانی با کد ملی 124979XXXX و کدپستی 819969XXXX و سید مهدی امامی با کد ملی 120967XXXX و کدپستی 819576XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 20/8/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی