اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9452

شناسه ملی: 14008264740

تاریخ ثبت: 1398/01/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: موجب نامه شماره 3931/98/124 مورخ 24/6/98 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان کهکیلویه وبویراحمد یاسوج و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخة 03/06/1398 مرکز اصلی شرکت هامون بنای رستگار سهامی خاص به شناسه ملی 14008264740 به نشانی تهران ، منطقه 18 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله کیانشهر ، خیابان شهید سید عوض روانبخش ، بن بست سوم ، پلاک 7 ، طبقه دوم ، واحد 4

کد پستی: 1853784741

تاریخ تاسیس: 1398/01/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/01/24:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/08:

به موجب نامه شماره 3931/98 , 124 مورخ 24/6/98 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان کهکیلویه وبویراحمد (یاسوج) و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخة 03/06/1398 مرکز اصلی شرکت هامون بنای رستگار سهامی خاص به شناسه ملی 140082XXXX0 به نشانی تهران ، ـ منطقه 18 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کیانشهر ، خیابان شهید سید عوض روانبخش ، بن بست سوم ، پلاک ـ 7 ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستی 185378XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 547786 به ثبت رسیده است. پ 980708XXXX05726 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/06/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: در نتیجه مرکز اصلی شرکت از شهرستان یاسوج به استان تهران ـ منطقه 18 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کیانشهر، خیابان شهید سید عوض روانبخش، بن بست سوم، پلاک ـ 7 ، طبقه دوم، واحد 4 کد پستی 185378XXXX انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 980611XXXX50231 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 - محمد حسنوندی به شماره ملی 407356XXXX و منوچهر مهربان به شماره ملی 063004XXXX و علی محبی لیملو به شماره ملی 150071XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 - وحید خسروی پور به شماره ملی 006976XXXX به سمت بازرس اصلی و فرید محمد حسینی به شماره ملی 152003XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 980602XXXX23887 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: محمد حسنوندی به شماره ملی 407356XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و منوچهر مهربان به شماره ملی 063004XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علی محبی لیملو به شماره ملی 150071XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا محمد حسنوندی (مدیرعامل عضو هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش 980602XXXX89906 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/24:

تاسیس شرکت سهامی خاص هامون بنای رستگار درتاریخ 24/01/1398 به شماره ثبت 9452 به شناسه ملی 140082XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت وگاز به جز اکتشافات و بهره برداری و استخراح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر یاسوج، ترمینال، خیابان ابن سینا 7 [شهید رست]، خیابان ابن سینا [شهید رحیم عزیزی]، پلاک 16 ، طبقه همکف کدپستی 759196XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3005 مورخ 25/11/1397 نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد 3005 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم نصیبه رحمانی به شماره ملی 120001XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم ناهید حسینی به شماره ملی 422056XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم لیلا آزادی به شماره ملی 426924XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای ناهید حسینی ( رییس هییت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای پارسا الهی به شماره ملی 422032XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فریبا نظری بیشه به شماره ملی 550995XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980124XXXX33461 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی