اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 344809

شناسه ملی: 10103942808

تاریخ ثبت: 1388/02/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 1511933642

آدرس: خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نبش کوچه ی ساعی دوم مجتمع سیمای ساعی طبقه 4 واحد 14

تاریخ تاسیس: 1388/02/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/12:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ولیعصرـ بالاتر از پارک ساعی ـ نبش کوچه ی ساعی دوم ـ مجتمع سیمای ساعی ـ طبقه 4 ـ واحد 14 ـ کدپستی: 151193XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 930418XXXX69393 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی محتشم کد ملی 007091XXXX محمد ضیایی کد ملی 007017XXXX مریم محتشم کد ملی 007766XXXX حمیدرضا پلویی کد ملی 001401XXXX به سمت بازرس اصلی حمیدرضا پیراینده کد ملی 006421XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 1834050 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/04:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: علی محتشم کد ملی 042082XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره. محمد ضیایی کد ملی 004508XXXX به سمت رییس هییت مدیره مریم محتشم کد ملی 042179XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی خیابان شریعتی روبروی حسینیه ارشاد کوچه هدیه پلاک 8 واحد 10 کدپستی 154681XXXX تغییر یافت. پ 1834049 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران پاسداران کاوه خ بهار جنوبی ک جهرمی پ 5 کدپستی 193985XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 23/2/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1645350 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/02/13:

شرکت فوق در تاریخ 12/2/1388 تحت شماره 344809 و شناسه ملی 101039XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/2/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آفرینش آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: مبادرت به مشاوره و اجرای فعالیتهای عمرانی و معماری انجام پیمانکاری مرتبط ساختمان سازی انبوه سازی راه سازی اجرای پروژههای بلند مرتبه سازی ساخت شرکتهای صنعتی و مسکونی اداری و تجاری و تعمیرات و نگهداری آنها شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی ایجاد شعب در داخل و خارج کشور مشارکت در ساخت و اجرای پروژه های پیمان و مدیریت در ساخت و اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور خرید و فروش اقلام مجاز مرتبط با موضوع شرکت. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران شهرک غرب خ شفق خیابان فجر پ 19 واحد 7 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1058859 مورخ 27/1/1388 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمد ضیایی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای علی محتشم به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم مریم محتشم به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای علی محتشم به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی وعلی البدل: 18 آقای تقی جمالی گشتی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای هومن گران همت به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی