اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6860

شناسه ملی: 10480136927

تاریخ ثبت: 1392/02/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 13 استان سمنان شهر سمنان شهرک گلستان خ امین ک میخک 3

تاریخ تاسیس: 1392/02/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/04:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/04:

شرکت فوق در تاریخ 4/2/92 شماره ثبت 6860 و شناسه ملی 104801XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 4/2/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 . پخش و بسته بندی مواد غذایی بهداشتی و شوینده و مایحتاج زندگی 2 . واردات و صادرات 3 . تولید انواع محصولات و بسته بندی مواد غذایی پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان سمنان شهر سمنان شهرک گلستان خ امین ک میخک 3 پ 72/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 61382/500 مورخ 22/12/91 نزد بانک ملت شعبه م مشاهیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مجید رستگار به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم آرزو درویش پور تاجی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم عذرا چتری به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای مجید رستگار به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مجید رستگار مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای محسن مونسان به عنوان بازرس اصلی 28 خانم نازی لشگری به عنوان بازرس علی البدل ش 367910XXXX112061XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی