اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 11186

شناسه ملی: 10380268932

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/11/05:

200,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/16:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 5/11/92 شرکت فوق، آقای محمدحسن صادقی زاده با واریز مبلغ 000/800/91 ریال به صندوق شرکت و خانم افسون خودی با واریز مبلغ 00/200/88 ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را افزایش در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/20 ریال به مبلغ 000/000/200 ریال افزایش پیدا کرد و آخرین سهم الشرکه اعضا به شرح ذیل میباشد: 1 آقای محمدحسن صادقی زاده مبلغ 000/000/102 ریال سهم الشرکه 2 خانم افسون خودی مبلغ 000/000/98 ریال سهم الشرکه ش 1786089 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/08/23:

مستند به صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 15/8/85 آقای محمد حسن صادقی زاده عبدل آبادی و خانم افسون خودی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند که آقای محمد حسن صادقی زاده عبدل آبادی به سمت مدیر عامل و خانم افسون خودی به سمت رییس هییت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهدآور با امضا منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد، همچنین مرکز اصلی شرکت از مکان قبلی به نشانی جدید: مشهد بلوار لادن لادن 21 درب هفتم سمت راست منتقل گردید. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی