اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 35697

شناسه ملی: 14008118461

تاریخ ثبت: 1397/11/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: در واحد ثبتی البرز از آدرس قدیم کرج حصارک ، خ المهدی ، بن بست گلهای 4 ، پلاک 66 طبقه چهارم واحد 7

کد پستی: 3198716026

تاریخ تاسیس: 1397/11/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/25:

1,100,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد یگانه با کد ملی: 428348XXXX و آقای علی یگانه با کد ملی: 428348XXXX و خانم پریسا مقدم با کد ملی: 006119XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت فیدار پاک آروند پردیس انتخاب شد. ش 971228XXXX63332 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدیگانه با کد ملی: 428348XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وعضو هییت مدیره آقای علی یگانه با کد ملی: 428348XXXX به سمت ریس هییت مدیره و خانم پریسا مقدم با کد ملی: 006119XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی با امضا آقای محمد یگانه همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. ش 971228XXXX02910 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 971228XXXX11529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-محل شرکت در واحد ثبتی البرز از(آدرس قدیم)کرج-حصارک،خ المهدی، بن بست گلهای 4 ،پلاک 66 طبقه چهارم واحد 7 کدپستی: 319871XXXX به(آدرس جدید) استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر کرج، شهرک مطهری، خیابان سرو، خیابان بهار(قنات )، پلاک 11 ، ساختمان اشکان، طبقه همکف کدپستی: 314378XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 971213XXXX35675 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- خانم پریسا مقدم به شماره ملی 006119XXXX با پرداخت 000 , 100 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/100/1 ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.- لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: -آقای محمد یگانه با کد ملی: 428348XXXX دارای 000 , 500 ریال سهم الشرکه -آقای علی یگانه با کد ملی: 428348XXXX دارای 000 , 500 ریال سهم الشرکه -خانم پریسا مقدم با کد ملی: 006119XXXX دارای 000 , 100 ریال سهم الشرکه ش 971213XXXX84328 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/10:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود فیدار پاک آروند پردیس درتاریخ 10/11/1397 به شماره ثبت 35697 به شناسه ملی 140081XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه کارهای خدماتی از قبیل جدول کاری زیبا سازی خط کشی معابر خدمات شهری جمع آوری پسماند فضای سبز نهال کاری و کلیه کارهای مرتبط با شرکت اخذ وام از کلیه بانک ها و موسسات دولتی وخصوصی شرکت در مزایده و مناقصه واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در نمایشگاه های داخلی وخارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر کرج، حصارک (شهرک گلها)، خیابان المهدی، بن بست گلهای 4 ، پلاک ـ 66 ، طبقه چهارم، واحد 7 کدپستی 319871XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد یگانه به شماره ملی 428348XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای علی یگانه به شماره ملی 428348XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای محمد یگانه به شماره ملی 428348XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای علی یگانه به شماره ملی 428348XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی واداری با امضا مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971110XXXX96964 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی