اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10720264675

تاریخ ثبت: 1388/04/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 13 استان گیلان شهر رشت خ لاکانی کوچه قلمستان

تاریخ تاسیس: 1388/04/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/04/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/4/88 تحت شماره 14527 و شناسه ملی 107202XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 31/4/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه گردشگری بااخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان گیلان، شهر رشت خ لاکانی، کوچه قلمستان، پلاک 39 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای جلیل مهدوی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای رضا محمدی ریوف به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای رضا محمدی ریوف به سمت مدیر عامل بمدت 1 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور باامضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی