اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 705

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/07/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/07/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/07/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه ای از اساسنامه و اظهارنامه شرکت تاسیساتی روشن بنا (سهامی خاص) که در تاریخ 24/7/85 تحت شماره 705 در این واحد ثبتی به ثبت رسیده است و از لحاظ امضا ذیل دفاتر ثبت در تاریخ 24/7/85 تکمیل گردیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد. 1 - نام شرکت: شرکت تاسیساتی روشن بنا (سهامی خاص) 2 - موضوع شرکت: اجرای تاسیسات برق و خدمات مربوط به برق شامل کابل کشی، نصب تابلوهای برق، اجرای خطوط هوایی، روشنایی ساختمان کارخانجات و محوطه اجرای سیستم ارتنیگ و اعلان حریق و تاسیسات برق آپارتمان و خدمات تعمیرات و نگهداری موارد یاد شده و شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای خصوصی و دولتی و ایجاد شعبه در صورت نیاز در هر نقطه ای از کشور 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال تمام که 35 % آن نقداً طی گواهی شماره 103 - 22/7/85 بانک ملی شعبه معلم بناب پرداخت و 65 % آن در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4 - مرکز شرکت: بناب، خیابان امام بالاتر از تربیت بدنی فروشگاه الکتریکی روشن، پلاک 563 5 - مدیران و اشخاصی که حق امضا دارند: برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/7/85 آقای اکبر امن زاده بهمنی بناب به سمت مدیرعامل و یعقوب پاشازاده امجد به سمت رییس هییت مدیره و پریسا معصومی به سمت نایب رییس هییت مدیره و فاطمه تواضعی به سمت منشی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و قبول سمت نمودند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، برات، عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. 6 - بازرسان شرکت: آقایان احد نجد قاسمی و کرم رجبی کوتمهر به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب و قبول سمت نمودند. 7 - اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخ 22/7/85 به تصویب مجمع عمومی موسسین رسید. رییس ثبت بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی