اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 648

شناسه ملی: 10187002285

تاریخ ثبت: 1391/12/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 3751831148

آدرس: شهر قدس بلوار چهل و پنج متری انقلاب نبش صنعت 5 طبقه 3 واحد 11

تاریخ تاسیس: 1391/12/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/08/30:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/07/21:

16,600,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/12/10:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی شهر قدس به آدرس شهر قدس ـ بلوار چهل و پنج متری انقلاب ـ نبش صنعت 5 ـ طبقه 3 ـ واحد 11 ـ کد پستی 375183XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 931224XXXX40115 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا و هییت مدیره مورخ 21/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای حمید ایپکچی به شماره ملی 004358XXXX به شماره شناسنامه 303 تاریخ تولد 23/2/26 فرزند عبدالعلی با پرداخت مبلغ 000/900/4 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای کیوان ایپکچی با پرداخت مبلغ 000/700/1 ٍریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/100/5 ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/600/16 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید ایپکچی و آقای کیوان ایپکچی. 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید ایپکچی بسمت رییس هییت مدیره و آقای کیوان ایپکچی بسمت عضو هییت مدیره و آقای کیوان ایپکچی بسمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا" به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 27/8/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. ش 1816475 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 30/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم مریم جابری کوشکی با دریافت مبلغ 000/300/3 ٍریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای حمید رجب پور با دریافت مبلغ 000/300/3 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/600/16 ریال به مبلغ 000/000/10 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 17/9/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. ش 1816474 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهرقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 30/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم مریم جابری کوشکی با دریافت مبلغ 000/300/3 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای حمید رجب پور با دریافت مبلغ 000/300/3 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/600/16 ریال به مبلغ 000/000/10 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 17/9/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1756940 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهرقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا و هییت مدیره مورخ 21/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای حمید ایپکچی به شماره ملی 004358XXXX به شماره شناسنامه 303 تاریخ تولد 23/2/1326 فرزند عبدالعلی با پرداخت مبلغ 000/900/4 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای کیوان ایپکچی با پرداخت مبلغ 000/700/1 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/100/5 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/600/16 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید ایپکچی و آقای کیوان ایپکچی. 3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید ایپکچی به سمت رییس هییت مدیره و آقای کیوان ایپکچی به سمت عضو هییت مدیره و آقای کیوان ایپکچی به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 27/8/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1756937 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهرقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/10:

شرکت فوق در تاریخ 10/12/1391 تحت شماره 648 و شناسه ملی 101870XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/12/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کالاهای بازرگانی شامل کلیه کالاهای مجاز و کلیه لوازم یدکی و قطعات خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات صنعتی و مواداولیه و متعلقات وابسته به آن ترخیص کالا از گمرکات کشور گشایش اعتبار ال سی برای شرکت نزد بانک ها حفظ و نگهداری و تعمیر کلیه خودروهای سبک و سنگین اعم از کارکرده مستعمل و یا نو شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر در داخل و خارج از کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر شهرقدس بلوار تولیدگران خ صنعت 6 پ 28 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای حمید رجب پور به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم مریم جابری کوشکی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای کیوان ایپکچی به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای کیوان ایپکچی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 1633869 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهرقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی