اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4495

شناسه ملی: 14004788801

تاریخ ثبت: 1393/12/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/12/17

آدرس: اندیکا جاده قله زراس آبادی مرحوم غلامحسین حافظی

کد پستی: 6498197116

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/17:

تاسیس شرکت سهامی خاص فرهام فردیس رستاک درتاریخ 17/12/1393 به شماره ثبت 4495 به شناسه ملی 140047XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه و ساختمانـخدماتیـ تاسیساتیـفنیـصنعتیـخدمات عمومیـخدمات پشتیبانیـتنظیفاتـرنگ آمیزیـفضای سبزـباغبانیـتهیه،توزیع و طبخ مواد غذاییـسند پلاستـلوله کشی آب، گاز، نفتـخطوط انتقال نیروـخطوط برق فشار قوی،ضعیف و متوسطـمکانیکیـابزار دقیقـ راهسازیـپل سازیـسد سازیـ اسکله بندیـآپارتمان سازیـانبوه سازیـتونل سازیـ ساخت سازـ پای پینگـتجهیزاتـابنیهـعمرانیـکشاورزیـبرقـمعماریـبازرگانیـصادرات و وارداتـایجاد نمایندگیـجوشکاریـامور آبدارخانه ای و آشپزخانه ایـکانال کشیـ کابل کشیـمحوطه سازیـ جدول بندیـآسفالتـ اسکلت بندیـ تعمیر ماشین آلاتـ تهیه مصالح ساختمانیـ عملیات خاکبرداریـ انبار داریـ خرید و فروش اجناس مجازـ نصب کابلهای زمینی و هواییـتعمیر سیستم های مخابراتـفروش مصالحـ اخذ وام از بانکهای داخلی و خارجیـبازیافت ضایعات خشک و تر –ایمنی بهداشت و محیط زیستـ تامین خودرو سبک و سنگینـخدمات اماکن ورزشیـخدمات استخرها و اماکن ورزشی آبیـخدمات تعمیر و تجهیز اماکن ورزشیـشبکه سازی برق و روشنایی اماکنـساخت اماکن ورزشی و خدمات ورزشی پارکهاـساخت پارکـجدول کاری و بلوار زنیـزیر سازی جاده. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اندیکا جاده قله زراس آبادی مرحوم غلامحسین حافظی کدپستی 649819XXXX سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام میباشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 44/3039 مورخ 18/11/93 نزد بانک ملت شعبه آزادی مسجد سلیمان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. وحید داراب پور بشماره ملی 196045XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ علی اکبر داراب پور بشماره ملی 197221XXXX بسمت رییس هییت مدیرهـ فریدون حافظی بشماره ملی 663995XXXX بسمت مدیرعامل که به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. حمیدرضا زلقی به شماره ملی 188227XXXX به عنوان بازرس اصلی و نعمت اله باقری به شماره ملی 555922XXXX به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 931219XXXX24463 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی