اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11134

شناسه ملی: 14004342101

تاریخ ثبت: 1393/06/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: خرم آباد ، میدان امام ، خیابان شکوفه ، ساختمان کاج ، طبقه پنجم

تاریخ تاسیس: 1393/06/03

کد پستی: 6813933548

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/06/03:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/03:

تاسیس شرکت سهامی خاص سازه فوم افلاک در تاریخ 03/06/1393 به شماره ثبت 11134 و شناسه ملی 140043XXXX1 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: تولید پلی استایرن انبساطی جهت سقف های ساختمانی، تولید تری دی پنل با فوم استایرن انبساطی، درتمامی موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: خرم آباد، میدان امام، خیابان شکوفه، ساختمان کاج، طبقه پنجم کدپستی 681393XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 343 مورخ ـ 31/04/1393 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی خرم اباد پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: خسرو هاشمی نژاد به شماره ملی 407034XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره محمد هاشمی نژاد به شماره ملی 613990XXXX به سمت رییس هییت مدیره والی هاشمی نژاد به شماره ملی 528988XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: مصطفی مرادی دوره به شماره ملی 528994XXXX به عنوان بازرس اصلی و شهرام ایمانی به شماره ملی 407030XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر اگهی های شرکت تعیین شد. ش 930603XXXX22899 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی