اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10196004202

تاریخ ثبت: 1392/03/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/03/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/03/25:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/25:

شرکت فوق در تاریخ 25/3/1392 تحت شماره 2998 و شناسه ملی 101960XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/3/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: بهره برداری از معادن سنگ شن ماسه و تولید انواع سنگ های معدنی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات از بانکها دولتی و خصوصی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر ورامین ورامین میدان راه آهن پاساژ حداد 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/2 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای امیدعلی عبدی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای حامد عبدی به سمت عضو هییت مدیره 3 5 آقای حامد عبدی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 1660762 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی