اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 245667

شناسه ملی: 10102863217

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، رسالت ، بزرگراه امام علی ع ، خیابان شهید حبیب اله عقیقی ، پلاک 45 ، طبقه دوم

کد پستی: 1634869713

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/05/10:

13,100,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/05/10:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، رسالت ، بزرگراه امام علی (ع) ، خیابان شهید حبیب اله عقیقی ، پلاک 45 ، طبقه دوم کدپستی: 163486XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 971009XXXX20185 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مریم رضویان فرزند حسن متولد 26/11/55 به شماره ملی 006005XXXX با پرداخت مبلغ 100000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد و مرتضی راسخی پور با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 9900000 ریال افزایش داد . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 10100000 ریال به مبلغ 13100000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد : مرتضی راسخی پور به شماره ملی 079064XXXX دارای مبلغ 9900000 ریال اسداله کیان مقدم به شماره ملی 079064XXXX دارای مبلغ 2000000 ریال محمد باغجری به شماره ملی 079064XXXX دارای مبلغ 100000 ریال علیرضا باغجری به شماره ملی 079385XXXX دارای مبلغ 1000000 ریال مریم رضویان به شماره ملی 006005XXXX دارای مبلغ 100000 ریال پ 960605XXXX48251 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اسداله کیان مقدم به شماره ملی 079064XXXX و محمد باغجری به شماره ملی 079064XXXX و علیرضا باغجری به شماره ملی 079385XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 13100000 ریال به مبلغ 10000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد : مرتضی راسخی پور به شماره ملی 079064XXXX دارای مبلغ 9900000 ریال مریم رضویان به شماره ملی 006005XXXX دارای مبلغ 100000 ریال پ 960605XXXX84255 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - تعداد اعضا هییت مدیره به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ 960605XXXX96222 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مرتضی راسخی پور به شماره ملی 079064XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و مریم رضویان به شماره ملی 006005XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد باغجری به شماره ملی 079064XXXX به عنوان عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960605XXXX12319 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی