اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4353

شناسه ملی: 10480110806

تاریخ ثبت: 1385/03/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/03/30

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر نامه 23/9/89 3/4831 اداره تعاون شهرسنان سمنان منضم بصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/8/89 که در تاریخ 27/9/89 واصل گردید: آقای حامد فیروزیان به عنوان رییس هییت تصفیه و مدیر تصفیه و خانم انیسا رشیدی به عنوان نایب رییس هییت تصفیه و آقای وردی رشیدی به عنوان منشی هییت تصفیه و خانم زهرا قندیان به سمت عضو علی البدل هییت تصفیه انتخاب شدند وکلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و بروات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای حامد فیروزیان مدیر تصفیه باتفاق خانم انیسا رشیدی نایب رییس هییت تصفیه و در غیاب ایشان آقای وردی رشیدی منشی هییت تصفیه همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار است و کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای آقای حامد فیروزیان و مهر تعاونی معتبر خواهد بود آقای علی فیروزیان به سمت بازرس اصلی و سولماز تبیانیان به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند روزنامه پیام سمنان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. آدرس محل تصفیه سمنان بلوار جمهوری نبش خ دهم پلاک 77 میباشد. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/03/31:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی برق رسان الکتریک سمنان سهامی خاص که در تاریخ 30/3/85 تحت شماره 4353 این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 30/3/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالنتشار پیام آگهی می شود : 1 موضوع شرکت:تولید تابلو های برق فشارقوی و ضعیف(وفق مجوز صادره) 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت:سمنان شهرک صنعتی شرق خیابان جمهوری میدان رسالت خیابان رقابت 2 4 سرمایه شرکت:مبلغ چهل و دومیلیون ریال منقسم به یکصد و چهل سهم سیصد هزار ریالی با نام که مبلغ چهارده میلیون ریال آن طی گواهی شماره 256/2200 مورخه 17/3/85 بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی سمنان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران شرکت:علی فیروزیان به عنوان رییس هییت مدیره و حامد فیروزیان به عنوان نایب رییس و مدیر عامل و خانم انیسا رشیدی به سمت منشی هییت مدیره و وردی رشیدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند 6 دارندگان حق امضا:کلیه قراردادها اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و اوراق بهادار با امضا یک با دو نفر از اعصای هییت مدیره علی فیروزیان رییس و انیسا رشیدی منشی به اتفاق آقای حامد فیروزیان مدیر عامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حامد فیروزیان مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل :مطابق اساسنامه و مصوبات هییت مدیره 8 بازرس اصلی و علی البدل:خانم سولماز طبیانیان به سمت بازرس اصلی و 2 زهرا قندیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس اداره اسناد و املاک سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی