اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13626

شناسه ملی: 10860792075

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد حقانی به شماره ملی 032391XXXX به سمت مدیرعامل و شیوا نادری زاده به شماره ملی 174203XXXX رییس هییت مدیره و رضا توکلی فر به شماره ملی 079419XXXX6 نایب رییس هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970813XXXX23983 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و ساختمان انجام کلیه کارهای خدماتی- صادرات و واردات- تاسیسات و تجهیزات ـ خطوط لوله نفت و گاز- آبیاری و آبرسانی- زهکشی -برق کشی و برق رسانی- نقشه برداری و نقشه کشی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 970626XXXX11193 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: صدیقه گودرزی به شماره ملی 055976XXXX رییس هییت مدیره ـ محمد حقانی به شماره ملی 032391XXXX مدیرعامل و سالار محمودی به شماره ملی 382079XXXX نایب رییس هییت مدیره. علی بیگدلی به شماره ملی 191095XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمود محمد رضایی به شماره ملی 505974XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 970626XXXX12510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی