اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 681

شناسه ملی: 14003506254

تاریخ ثبت: 1392/04/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/04/15

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/18:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پایدار سازه کامران که در تاریخ 15/4/1392 تحت شماره 681 و شناسه ملی 140035XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/4/1392 ازلحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای عموم خلاصه مفاد آن اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: امور عمرانی و ساختمانی شامل بهسازی و نوسازی بافت های شهری و غیرشهری، ابنیه بتونی و فولادی و احداث اماکن عمومی، ورزشی، اداری و تجاری و بهداشتی، نقشه برداری، تفکیک و تسطیح اراضی و بقیه مطابق با ماده 2 اساسنامه. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز شرکت: جویبار، میدان منتظری، روبروی هنرستان کار و دانش کدپستی 638334XXXX 4 سرمایه شرکت: به مبلغ 000/000/1 (یک میلیون) ریال منقسم به 100 سهم بانام (ده هزار) ریالی که تماماً مبلغ 000/000/1 (یک میلیون) ریال آن طی گواهی بانک ملت شعبه امام خمینی جویبار به شماره 148 مورخ 8/4/1392 پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: آقای حسین رضاییان جویباری به شماره ملی 796486XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای حیدر رجبی وندچالی به شماره ملی 199660XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم نجمه رضاییان جویباری به شماره ملی 118561XXXX عضو هییت مدیره؛ همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ضمناً آقای حسین رضاییان جویباری رییس هییت مدیره، با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد رییس هییت مدیره و مدیر عامل (آقای حسین رضاییان جویباری) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : برابر اساسنامه و مصوبات هییت مدیره. 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدرضا فلاح باغلویی به شماره ملی 691378XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد رکابدارلاریمی به شماره ملی 098004XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال (یک دوره مالی) انتخاب شدند. ش 1670730 ثبت اسناد و املاک شهرستان جویبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی