اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11346

شناسه ملی: 10840087990

تاریخ ثبت: 1388/11/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: شهرستان یزد بخش مرکزی دهستان فجر روستا شهرک صنعتی یزد شهرک صنعتی یزد فاز 3 بلوار ارغوان کوچه 10 ارغوان طبقه همکف به

کد پستی: 8947184611

تاریخ تاسیس: 1388/11/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/10:

2,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/05/10:

1,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/11/04:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/09/1397 آقای علی اکبر اعتضاد به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای حکمت دهقان به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل - خانم مهسا السادات حسینی بندرآبادی به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند وحق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971003XXXX17721 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای علی اکبر اعتضاد به شماره ملی 004783XXXX و خانم مهسا السادات حسینی بندرآبادی به شماره ملی 442001XXXX و آقای حکمت دهقان به شماره ملی 443182XXXX به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای علی امی مقدم به شماره ملی 446990XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای وحید حاجی پور به شماره ملی 443188XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ صورت های مالی شرکت منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. ش 971003XXXX59117 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی یزدبه آدرس شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ دهستان فجر ـ روستا شهرک صنعتی یزد ـ شهرک صنعتی یزد فاز 3 ـ بلوار ارغوان ـ کوچه 10 ارغوان ـ طبقه همکف ـ به کدپستی 894718XXXX تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردیدوسرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 2XXXXXXXX0 میلیون ریال ازمحل پرداخت نقدی افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال منقسم به 100 سهم 20000000 ریالی بانام که تماماپرداخت شده می باشد. ش 961023XXXX23101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/10/1396 آقای علی امی مقدم به کد ملی 446990XXXX به سمت بازرس اصلی آقای وحید حاجی پور به کد ملی 443188XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 961023XXXX22807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/08/1395 آقای علی اکبر اعتضاد به شماره ملی 004783XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای خلیل دهقان به شماره ملی 443231XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حکمت دهقان به شماره ملی 443182XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک حکمت دهقان. مدیرعامل وعلی اکبر اعتضاد رییس هیت مدیره وخلیل دهقان نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 950906XXXX54719 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای علی اکبر اعتضاد به شماره ملی 004783XXXX آقای خلیل دهقان به شماره ملی 443231XXXX1 آقای حکمت دهقان به شماره ملی 443182XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ آقای علی امی مقدم به شماره ملی 446990XXXX به سمت بازرس اصلی آقای وحید حاجی پور به شماره ملی 443188XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 ـ روزنامه پیمان یزد جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب شد 4 ـ صورتهای مالی منتهی به سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت. ش 950906XXXX47294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/05/1394 بنا به اختیار حاصله مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/05/1394 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره در نتیجه سرمایه شرکت ازمحل انتقال سود تقسیم نشده از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش یافت وماده مربوطه اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده 4 ) سرمایه شرکت مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده میباشد. ذیل دفاتر ثبت شرکتها ازجهت افزایش سرمایه در تاریخ 31/05/1394 تکمیل امضا گردید. ش 940531XXXX32446 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/05/1394 کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال طی گواهی بانکی شماره 21/94/3429 مورخ 17/05/1394 نزد بانک صادرات شعبه صفاییه توسط صاحبان سهام پرداخت گردید 0 ش 940531XXXX55287 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای علی امی مقدم به شماره ملی 446990XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید حاجی پور به شماره ملی 443188XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. 2 - ترازنامه مالی منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. ش 940531XXXX07434 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:طبق ماده 39 ـ 40 قانون تجارت نقل و انتقال سهام از امور داخلی شرکت بوده و این اداره هیچ گونه نظارتی به امر فوق ندارد ش 931206XXXX09695 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای علی اکبر اعتضاد به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای خلیل دهقان به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حکمت دهقان به سمت مدیرعامل ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا.علی اکبر اعتضاد وخلیل دهقان وحکمت دهقان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 931206XXXX49550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضای هییت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:آقای علی اکبر اعتضاد ـ آقای حکمت دهقان ـ آقای خلیل دهقان ـ 2 آقای علی امی مقدم به سمت بازرس اصلی و آقای وحید حاجی پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ 3 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 92 مورد تصویب قرار گرفت. ش 931206XXXX56264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/06:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 01/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علی امی مقدم به عنوان بازرس اصلی، آقای وحید حاجی پور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 01/12/1394 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر اعتضاد و آقای عبدالحمید دهقان چناری کد ملی 446983XXXX و آقای حکمت دهقان کد ملی 443182XXXX تا تاریخ 01/12/1394/3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 31/12/1391 بتصویب رسید. 4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اکبر اعتضاد به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالحمید دهقان چناری کد ملی 446983XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حکمت دهقان کد ملی 443182XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حکمت دهقان کد ملی 443182XXXX به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای حکمت دهقان و علی اکبر اعتضاد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 06/11/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 934250XXXX111625XXXX مسیول اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/28:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید، صادرات و واردات کلیه مواد و محصولات شیمیایی و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد در تاریخ 28/08/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 934250XXXX111581XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/15:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 15/05/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علی امی مقدم به عنوان بازرس اصلی، آقای وحید حاجی پور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای خلیل دهقان و آقای علی اکبر اعتضاد و آقای حکمت دهقان تا تاریخ 29/10/1392/4 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 15/05/1391 بتصویب رسید. 5 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای خلیل دهقان به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر اعتضاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حکمت دهقان به سمت عضو هییت مدیره و آقای حکمت دهقان به سمت مدیر عامل . 6 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای حکمت دهقان و علی اکبر اعتضاد و در غیاب هر کدام با امضای خلیل دهقان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 15/05/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 934250XXXX111474XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/02:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 29/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علی امی مقدم به عنوان بازرس اصلی، آقای وحید حاجی پور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضای هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای محمد دهقانی زاده و آقای خلیل دهقان و آقای علی اکبر اعتضاد و آقای حکمت دهقان تا تاریخ 29/10/1392/3 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد دهقانی زاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای خلیل دهقان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر اعتضاد به سمت عضو هییت مدیره و آقای حکمت دهقان به سمت عضو هییت مدیره و آقای حکمت دهقان به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 02/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/06/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 04/11/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد دهقانی زاده و آقای خلیل دهقان و آقای علی اکبر اعتضاد و آقای حکمت دهقان تا تاریخ 04/11/1390 . در تاریخ 20/06/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/01/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی یزد به آدرس شهر یزد ـ شهرک صنعتی یزد ـ فاز 3 ـ بلوار ارغوان ـ ارغوان دهم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 21/01/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 4/11/1388 تحت شماره 11346 و شناسه ملی 108400XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/11/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید و عرضه محصولات بهینه سازی مصرف انرژی و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان یزد ـ شهر یزد خیابان آیت الله کاشانی مجتمع تجاری آزادی طبقه سوم 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 81/3429 مورخ 30/10/1388 نزد بانک صادرات شعبه صفاییه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمد دهقانی زاده به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای خلیل دهقان به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای حکمت دهقان به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای حکمت دهقان به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای علی امی مقدم به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای وحید حاجی پور به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی