اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 225

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی و صورتجلسه هیاتمدیره مورخه 1/9/87 تصمیمات زیر شرکت مسافربری حسام استهبان (سهامی خاص) به شماره ثبت 225 اتخاذ گردید که جهت اطلاع عمومی آگهی میگردد. آقایان سیدحسام مرشدیاصطهباناتی به سمت رئیس هیئتمدیره. سید بهاءالدین مرشدی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و عضو هیاتمدیره. آقای محمد حقجو به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران). آقایان سیدابوالقاسم مرشدیاصطهباناتی و محمدصادق اعظمپور و محمدمهدی صمیمی به سمت اعضاء هیاتمدیره. همگی برای مدت 2 سال مالی انتخاب گردیدند. خانم منیرالسادات حمیدی به سمت بازرس اصلی و هاجر پریزن به سمت بازرس علیالبدل که هر دو برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت نائب رئیس هیاتمدیره و نامههای اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردیدند. ثبت اسناد و املاک استهبان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی