اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 33293

شناسه ملی: 14003870794

تاریخ ثبت: 1392/11/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1913614714

آدرس: تهران ، خیابان شریعتی ، نبش خیابان میرداماد پلاک 1 طبقه اول واحد 4

تاریخ تاسیس: 1392/11/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/02/07:

1,670,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/02/07:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/11/09:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن خنجری انبوهی به کد ملی 594953XXXX باپرداخت مبلغ 190000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت و آقای امین خنجری انبوهی به کد ملی 001861XXXX به شماره ملی 001861XXXX با پرداخت مبلغ 150000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. و آقای امیر ارشیا خنجری انبوهی به کد ملی 015000XXXX به شماره ملی 015000XXXX با پرداخت مبلغ 150 . 000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاقرار گرفت وخانم مریم کیانی به شماره ملی 006491XXXX با پرداخت 180000 ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به میزان 510000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 1000000 ریال به 1670000 ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه موسسه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: امین نقاوتی به کد ملی 007493XXXX دارای 330000 ریال سهم الشرکه کورش کیانی به کد ملی 005556XXXX دارای 340000 ریال سهم الشرکه مریم کیانی به کد ملی 006491XXXX دارای 510000 ریال سهم الشرکه محسن خنجری انبوهی به کد ملی 594953XXXX دارای 190000 ریال سهم الشرکه امین خنجری انبوهی به کد ملی 001861XXXX دارای 150000 ریال سهم الشرکه امیر ارشیا خنجری انبوهی به کد ملی 015000XXXX دارای 150000 ریال سهم الشرکه پ 980329XXXX07435 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین نقاوتی به شماره ملی 007493XXXX بادریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از موسسه خارج گردید آقای کورش کیانی به شماره ملی 005556XXXX بادریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از موسسه خارج گردید در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 1670000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می باشد: مریم کیانی به کد ملی 006491XXXX دارای 510000 ریال سهم الشرکه محسن خنجری انبوهی به کد ملی 594953XXXX دارای 190000 ریال سهم الشرکه امین خنجری انبوهی به کد ملی 001861XXXX دارای 150000 ریال سهم الشرکه امیر ارشیا خنجری انبوهی به کد ملی 015000XXXX دارای 150000 ریال سهم الشرکه پ 980329XXXX62146 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم کیانی به کد ملی 006491XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و محسن خنجری انبوهی به کد ملی 594953XXXX به سمت عضو هییت مدیره و امین خنجری انبوهی به کد ملی 001861XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفردا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره منفردا به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ 980329XXXX67508 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/09:

ققنوس دانش ویستا در تاریخ 9/11/92 به شماره ثبت 33293 به شناسه ملی 140038XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: انجام خدمات و مشاوره تحصیلی و عقد قرارداد با کلیه ادارات دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، برپایی و برگزاری سمینارها و همایش ها در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی موسسه: تهران، خیابان شریعتی، نبش خیابان میرداماد پلاک 1 طبقه اول واحد 4 کدپستی 191361XXXX : سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای امین نقاوتی به سمت رییس هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 007493XXXX ساکن تهران، خیابان شریعتی نبش خیابان میرداماد پلاک 1 طبقه اول واحد 4 دارنده 000/330 ریال سهم الشرکه. 2 آقای کورش کیانی به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 005556XXXX ساکن تهران، خیابان شریعتی نبش خیابان میرداماد پلاک 1 طبقه اول واحد 4 دارنده 000/340 ریال سهم الشرکه. 3 آقای کورش کیانی به سمت مدیر عامل به شماره ملی 005556XXXX ساکن تهران، خیابان شریعتی نبش خیابان میرداماد پلاک 1 طبقه اول واحد 4 دارنده 000/340 ریال سهم الشرکه 4 خانم مریم کیانی به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 006491XXXX ساکن تهران، خیابان شریعتی نبش خیابان میرداماد پلاک 1 طبقه اول واحد 4 دارنده 000/330 ریال سهم الشرکه به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. پ 1771746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی