اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16300

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/10/86 سرمایه شرکت از مبلغ 000/950/968/59 ریال به 000/000/625/40 ریال کاهش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح شد ماده پنج اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ 000/000/625/40 ریال نقدی که به چهار میلیون و شصت و دو هزار و پانصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1 و 20/7/1386 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 - آقایان محسن قهرایی، مجید جنتی و حسین هاشمی مفرد به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان سعید همتی و اکبر قایدان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود محسن قهرایی را به سمت رییس هییت مدیره، مجید جنتی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 - روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. 4 - سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده از مبلغ 000/000/000/36 ریال به مبلغ 000/950/968/59 ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح شد. ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/950/968/59 ریال نقدی که به 895/996/5 سهم ده هزار ریالی با نام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت شده است. تعداد اعضای هییت مدیره در ماده 23 اساسنامه از سه نفر به پنج نفر اصلاح شد. رییس ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 27/7/1386 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ آقایان محسن جنتی، مجید جنتی، جمشید معافی ملایری، حسین هاشمی مفرد و تیمور جنتی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان اکبر قایدان و سعید همتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای مجید جنتی را بسمت رییس هییت مدیره، آقای جمشید معافی ملایری را بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن جنتی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ـ روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1385 شرکت بتصویب رسید. رییس ثبت شرکت های اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی