اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1180

شناسه ملی: 10480060266

تاریخ ثبت: 1384/03/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/03/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/12/10:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/07/05:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/07/20:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی یعقوبوند بشماره ملی 406086XXXX با پرداخت مبلغ 2 . 002 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت جز شرکا قرار گرفت و سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/002/5 ریال به مبلغ 000/000/004/7 ریال افزایش یافت وماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ش 960910XXXX86629 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی یعقوبوند بشماره ملی 406058XXXX با دریافت مبلغ 000/000/002/2 ریال کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و حقوق و سمتی در شرکت ندارد وسرمایه شرکت از مبلغ 000/000/004/7 ریال به مبلغ 000/000/002/5 ریال کاهش یافت وماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ش 960910XXXX22406 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایی مصطفی یعقوبوند بشماره ملی 406086XXXX به عنوان عضو موظف هییت مدیره و آقایان امیرعلی ایزدخواستی بشماره ملی 127005XXXX و محمدرضا جهانبخش بشماره ملی 007527XXXX به عنوان اعضای غیرموظف هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند ش 960910XXXX28529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی یعقوبوند بشماره ملی 406086XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره وآقای امیرعلی ایزدخواستی بشماره ملی 127005XXXX به سمت رییس هییت مدیره (خارج از شرکا) وآقای محمدرضا جهانبخش بشماره ملی 007527XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا)برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 960910XXXX14428 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی یعقوبوند بشماره ملی 406058XXXX به عنوان عضو هییت مدیره (داخل شرکا) و آقایان امیرعلی ایزدخواستی بشماره ملی 127005XXXX و محمدرضا جهانبخش بشماره ملی 007527XXXX به عنوان هییت مدیره(خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 951203XXXX02777 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای مهدی زندی بشماره ملی 460940XXXX با دریافت مبلغ 1 . 980 . 000 ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و حقوق و سمتی در شرکت ندارد. آقای ابوذر هوشیار بشماره ملی 243162XXXX با دریافت مبلغ 20 . 000 ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و حقوق و سمتی در شرکت ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 5 . 004 . 000 . 000 ریال به مبلغ 5 . 002 . 000 . 000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 951203XXXX90480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای علی یعقوبوند بشماره ملی 406058XXXX با پرداخت مبلغ 2 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت، سرمایه خود را از مبلغ 2 . 000 . 000 . 000 ریال به مبلغ 2 . 002 . 000 . 000 ریال افزایش داد. مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 5 . 002 . 000 . 000 ریال به مبلغ 5 . 004 . 000 . 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 951203XXXX66905 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای علی یعقوبوند بشماره ملی 406058XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره -آقای امیرعلی ایزدخواستی بشماره ملی 127005XXXX به سمت رییس هییت مدیره (خارج از شرکا) -آقای محمدرضا جهانبخش بشماره ملی 007527XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و بانکی از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 951203XXXX64583 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره عبارتنداز: محمدرضا جهانبخش بشماره ملی 007527XXXX وابوذر هوشیار بشماره ملی 243162XXXX ومهدی زندی 460940XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ش 940316XXXX99126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوذر هوشیار به سمت رییس هییت مدیره ومهدی زندی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ومحمدرضا جهانبخش به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) میباشند وکلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا داریوش یعقوبوند احدی از شرکا منفردا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری که ایجاد تعهد مالی نمی نمایند با امضا داریوش یعقوبوند احدی از شرکا منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940316XXXX76470 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای داریوش یعقوبوند به شماره ملی: 592989XXXX باپرداخت مبلغ 3 . 000 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرارگرفت. 2 ـ آقای علی یعقوبوند باپرداخت مبلغ 2 . 000 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرارگرفت. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 2 . 000 . 000 ریال به 5 . 002 . 000 . 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه شرکت در: تهران میدان فاطمی پلاک 49 ساختمان تجاری اداری 37 طبقه دهم واحد 28 کدپستی: 143169XXXX تاسیس و آقای علی یعقوبوند به شماره ملی: ( 406058XXXX ) به سمت مدیر شعبه انتخاب گردیدند. به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق گردید:: اجرا و اصلاح خطوط شبکه آب و فاضلاب و نصب و ساخت حوضچه و منهول، اجرای شبکه آبیاری و زهکشی روباز و زیرزمینی، اجرای آبیاری تحت فشار و کم فشار و ثقلی و عملیات تسطیح اراضی، انتقال آب و اجرای شبکه فرعی و اصلی، تهیه و تولید و توزیع و نصب قطعات پیش ساخته بتنی شامل: کانالت در تیپ های مختلف، نیوجرسی، دیواره بتنی، دال بتنی، جداول بتنی و بلوک های بتنی و هر نوع عملیات طراحی و محاسبه و مشاوره در مورد ساختمان (پس از اخذ مجوزهای لازم طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران)، به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و یا صدور پروانه فعالیت نمی باشد. تعداد اعضا هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفرافزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940311XXXX82995 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب سند رسمی شماره 102590 مورخ 5/7/91 و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/7/91 تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: 1 آقای سید رضا مطلبی طبایی با دریافت 000/000/1 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد و آقای ابوذر هوشیار با پرداخت 000/20 ریال به صندوق شرکت وارد شرکت شده و در زمره دارندگان سرمایه شرکت قرار گرفتند و آقای مهدی زندی با پرداخت مبلغ 000/980 ریال به صندوق شرکت، سرمایه خود را از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/980/1 ریال افزایش دادند. 2 آقای ابوذر هوشیار به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی زندی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 3 کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و سایر نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/10/13:

باستناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 4/10/85 و سند صلح حقوق شماره 74721 مورخ 3/10/85 و 74720 مورخ 30/10/85 دفتر 7 گرمسار تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: 1 - آقای احمد تنگساری به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره شرکت و آقای زندی به عنوان رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد مالی با امضای رییس هییت مدیره (آقای مهدی زندی) و مدیر عامل (احمد تنگساری) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضا منحصر مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت دارای اعتبار است. رییس ثبت گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع فوق العاده در مورخ 20/7/84 تغییرات ذیل در شرکت ایجاد که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - آقای سید رضا مطلبی طبایی با پرداخت 000/000/1 ریال به عضویت شرکت پذیرفته و سرمایه شرکت از 000/000/1 ریال به 000/000/2 افزایش و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. 2 - آقای سیدرضا مطلبی طبایی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مهدی زندی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای یزدان زندی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت پاریز انرژی (با مسیولیت محدود) در تاریخ 8/3/84 تحت شماره 1180 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: کارهای تاسیساتی مانند نصب و نگهداری و پیمانکاری در حوزه کارهای مهندسی- تاسیساتی مانند محاسبات و نصب انواع سیستمهای برودتی و حرارتی از قبیل دیگ و سایر ادوات مهندسی- تاسیسات- خدمات در تامین نیروی انسانی برای پروژه ها و کارخانجات صنعتی- نصب تجهیزات صنعتی، کارخانجات همراه با ساخت و نگهداری و محاسبات مهندسی- پیمانکاری (در حوزه کارهای ابنیه و راه و ساختمان) شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی- اخذ تسهیلات و وام از بانکها و موسسات در راستای اهداف شرکت 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: گرمسار- خیابان معلم- کوچه سوم- پلاک یازده 4 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال که از طرف شرکا پرداخت گردید. 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقای یزدان زندی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مهدی زندی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها اسلامی امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. رییس ثبت گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی