اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3621

شناسه ملی: 10980053425

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناهید جمالپور به شماره ملی 467009XXXX و رضا جمالپوردزکی به شماره ملی 197230XXXX و علی جمال پور به شماره ملی 197157XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. محسن لطفی به شماره ملی 006272XXXX به عنوان بازرس اصلی و بهمن منجزی به شماره ملی 555912XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 941023XXXX26577 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ناهید جمالپور به شماره ملی 467009XXXX به سمت رییس هییت مدیره و رضا جمالپوردزکی به شماره ملی 197230XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی جمال پور به شماره ملی 197157XXXX به سمت مدیرعامل حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 941023XXXX80259 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/15:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 31/06/93 تغییرات ذیل در شرکت فوق حاصل شده است: 1 ) مدیران شرکت: زیبا جمالپور (مدیرعامل) علی جمالپور (رییس هییت مدیره) رضا جمالپور (نایب رییس هییت مدیره) اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ) حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. 3 ) بازرسان شرکت: محسن لطفی (بازرس اصلی) بهمن منجزی (بازرس علی البدل) شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 301140XXXX141076XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی