اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1872

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/10/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/10/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/10/14:

31,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/07/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/7/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 16/7/1386 واصل گردیده: 1 آقای همایون بهزادی زاده و خانم مهری بهزادی زاده به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. 2 اعضای هییت مدیره برای مدت باقیمانده بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای سیاوش بهزادی زاده و خانم دونیا بهزادی زاده و خانم نغمه دهدارنسب به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای اردشیر بهزادی زاده به سمت عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. 3 بموجب صورتجلسه هییت مدیره خانم دونیا بهزادی زاده به سمت رییس هییت مدیره و خانم نغمه دهدارنسب به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیاوش بهزادی زاده به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت یاقیمانده انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد و نامه های عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی گندم کاران اروند خوزستان که در تاریخ 14/10/1385 تحت شماره 1872 در این اداره بثبت رسیده و درتاریخ 14/10/1385 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در زوزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میشود: 1 موضوع شرکت طرح و مشاوره و ایجاد و نگهداری فضای سبز از قبیل جنگل داری، درخت کاری، چمن کاری، گل کاری و احداث گلخانه، تولید بذر و گل و گیاهان و صیفی جات گلخانه ای، بیابان زدایی، زهکشی، نی بری، خرید و فروش سموم کشاورزی و دفع آفات نباتی و دامی، کاشت،داشت و برداشت زمینهای کشاورزی، تامین مواد اولیه کارخانه جات، پرورش و پرواربندی دام و طیور، صادرات و واردات، حق استقراض از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق تعاون، عقد قراردادهای مشارکتی با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای داخلی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها با استفاده از سرمایه و نیروی کار و مهارت و تخصص اعضا و فروش محصولات تولیدی، عرضه خدمات و انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت، خرید و فروش و اجاره ماشین آلات مرتبط با کارهای کشاورزی، احداث انواع کانالهای کشاورزی و زهکش. 2 مرکز اصلی شرکت خرمشهر روستای مشارع کیلومتر 30 جاده امام جعفر صادق(ع) 3 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 سرمایه شرکتمبلغ 31500000 ریال منقسم به 63 سهم 500000 ریالی با نام که مبلغ 10500000 ریال آن طی گواهی شماره 6/258 مورخ 3/10/1385 صندوق تعاون شعبه خرمشهر پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد . 5 اعضا اصلی و علی البدل شرکت: آقایان همایون بهزادی زاده و احمدرضا دهدار نسب و خانم مهری بهزادی زاده به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و خانم نغمه دهدارنسب به سمت عضو علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت 3 سال انتخاب گردید. 6 اولین مدیران شرکت: آقای همایون بهزادی زاده به سمت مدیر عامل و منشی هییت مدیره و اقای احمدرضا دهدارنسب به سمت رییس هییت مدیره و خانم مهری بهزادی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت سه سال و مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 7 دارندگان حق امضا : کلیه قراردادهاو اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل باتفاق نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است . 8 بازرس اصلی و علی البدل : خانم دنیا بهزادی زاده به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش بهزادی زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی