اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1390/12/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: استان هرمزگان شهرستان رودان بخش رودخانه شهر زیارتعلی جنب بهزیستی

تاریخ تاسیس: 1390/12/14

کد پستی: 7994115963

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه موسسه فرهنگی علمی آموزشی مهر و ماه رودخانه که در تاریخ 14/12/90 تحت شماره 42 و شماره ملی 140001XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 14/12/90 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار صبح ساحل آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: موسسه با هدف کمک به تامین و رفع تنگناها و کمبود فضاهای آموزشی گسترش فعالیتهای آموزشی و پرورشی دانش آموزان کشور رو به منظور بهره گیری از امکانات بالقوه مردم از طریق جلب مشارکتهای مردمی بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مصوب 6/5/1387 مجلس شورای اسلامی و با رعایت آیین نامه های اجرایی قانون مزبور و ضوابط و دستور العمل های مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده و اهم فعالیت های آن بقرار زیر خواهد بود. الف: تاسیس و راه اندازی و اداره مدارس غیر دولتی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از دوره آمادگی و دبستان راهنمایی تحصیلی، متوسطه، هنرستان با رعایت نظام جدید آموزشی کشور. ب: دایر نمودن کلاسهای تقویتی و آمادگی کنکور و ایجاد مراکز آموزشی علمی آزاد و تاسیس مراکز آموزشی آموزش زبانهای خارجی و تاسیس مراکز پرورشی از قبیل کانون فرهنگی، تربیتی، ورزشی، اردوگاه دانش آموزی و مرکز مشاوره. ج: ارایه خدمات فرهنگی، آموزشی و پرورشی و ایجاد مراکز پرورشی و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری و تشکیل و برگزاری نمایشگاه در زمینه فعالیت های فوق برنامه در واحدهای آموزشی مربوط. د: عضو و مشارکت در تعاونیهای آموزشی و فرهنگی غیر دولتی. ه: اجاره و خرید و ساخت فضاهای مناسب جهت انجام فعالیتهای آموزشی و پرورشی با رعایت استانداردهای متداول و پس از تایید نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات ضروری و مورد نیاز واحدهای آموزشی و پرورشی از قبیل وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی و وسایل آموزشگاهی و غیره. و: انجام کلیه فعالیتها و ارایه خدمات در زمینه اعتلا و تعمیم آموزش و پرورش کشور با تصویب تایید وزارت آموزش و پرورش و پس از طی تشریفات و مراحل قانونی و با رعایت جنبه های غیر دولتی در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوط. تبصره 1 : کلیه فعالیت های موسسه در مسایل آموزشی و پرورشی مصرحه در این اساسنامه تابع قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی و آیین نامه های اجرایی آن مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها و دستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی وزارت آموزش و پرورش بوده و با نظارت و تصویب وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی قابلیت اجرایی دارد. تبصره 2 : دارا بودن موافقت اصولی و مجوز تاسیس مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی و غیر دولتی از وزارت آموزش و پرورش برای نماینده موسسه جهت فعالیت الزامی است. تبصره 3 : موسسه می تواند برای پیشبرد اهداف خود با رعایت مقررات و در حدود صلاحیتهای موسسه از طریق سرمایه گذاری در بخش های دولتی، عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح و یا هدایای نقدی و جنسی افراد و موسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی موسسه: استان هرمزگان، شهرستان رودان، بخش رودخانه، شهر زیارتعلی، جنب بهزیستی کدپستی: 799411XXXX 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال که مبلغ 000/350 ریال آن نقداً و مابقی در تعهد اعضا و سهامداران است به نام موسسه طی گواهی شماره 699/3390 مورخ 27/10/90 نزد بانک کشاورزی شعبه زیارتعلی رودخانه شماره حساب 592600740 پرداخت گردید. 5 اولین مدیران و دارندگان موسسه: لیلا رضایی زاده رییس هییت مدیره، عالم رضایی زاده نایب رییس و مدیر عامل ، صغری رضایی زاده منشی برای مدت 2 سال مالی انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا عالم رضایی زاده ( مدیر عامل ) باتفاق امضای لیلا رضایی زاده (رییس هییت مدیره) همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا عالم رضایی زاده ( مدیر عامل ) و مهر موسسه معتبر می باشد. 6 بازرسان: آمنه خادمی بازرس اصلی و رقیه بادرگی بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک رودان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی