اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/11/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/11/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/11/19:

15,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/11/19:

شرکت مسکن کارکنان دانشگاه پیام نور جهرم در تاریخ 19/11/85 به شماره 739 در این اداره ثبت و در تاریخ 19/11/85 از نظر ثبت تکمیل گردیده است و به موجب نامه شماره 872 - 15/11/85 اداره تعاون جهرم و خلاصه اساسنامه و شرکتنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبرجنوب به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - نام شرکت: شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه پیام نور جهرم 2 - موضوع شرکت: اقدام به خرید زمین و تهیه مسکن جهت کارکنان دانشگاه 3 - اسامی شرکا و میزان سهام آنها: آقایان علیرضا فیروزی، عبدالحسین زارعیان، سید عبدالرضا محمدی و محمد حسین ابوییان، خانم مریم حقیقت، آقای سید احمد رضوی زاده، حسام الدین حقدان و بقیه شرکا طبق لیست پیوست اساسنامه می باشد که تعداد شرکا 21 نفر که هر کدام دارای یک سهم 500000 ریال می باشد. 4 - تاریخ تشکیل شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 - مرکز اصلی شرکت: جهرم دانشگاه پیام نور 6 - سرمایه شرکت: مبلغ 15500000 ریال منقسم به 31 سهم ریالی که 7000000 ریال آن نقداً به حساب جاری 4/305 نزد صندوق تعاون جهرم واریز و مابقی تعهدی می باشد. 7 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقایان علیرضا فیروزی به عنوان رییس هییت مدیره، عبدالحسین زارعیان به سمت نایب رییس هییت مدیره، عبدالرضا محمدی به سمت مدیر عامل و خانم مریم حقیقت به عنوان منشی هییت مدیره برای سه سال منصوب شدند و کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و بانکی و قراردادها با امضا مدیر عامل به اتفاق نایب رییس هییت مدیره و در غیاب وی منشی هییت مدیر و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 8 - بازرسان شرکت: خانم نرجس بصیرت به عنوان بازرس اصلی و آقای افشین رحیمی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی منصوب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی