اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 47948

شناسه ملی: 10260660954

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1394 مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی اصفهان خیابان آتشگاه بعد از بانک ملی جنب ایستگاه گاز طبقه دوم سمت شمال

کد پستی: 8186614976

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جوادنصر اصفهانی به شماره ملی 129227XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مهوش فیضی به شماره ملی 121994XXXX به سمت نایب هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بها دار با امضا جوادنصر اصفهانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950223XXXX03619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1394 موارد ذیل به موضوع شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه الحاق گردید:ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد:طراحی،محاسبه،تدارک و تامین قطعات،نصب و راه اندازی آسانسور و پله برقی و بالابر هیدرولیک و خدمات پس از فروش در صنعت آسانسور و شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی:پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح . ش 941107XXXX60163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1394 مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی: اصفهان ـ خیابان آتشگاه ـ بعد از بانک ملی ـ جنب ایستگاه گاز ـ طبقه دوم ـ سمت شمال ـ کدپستی 818661XXXX انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 941019XXXX13244 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس اصفهان خیابان خیام کد پستی 818461XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 931227XXXX58264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان، خیابان کهندژ، نبش کوچه 14 کدپستی 818664XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 13/9/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114638XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/26:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 24/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان، خیابان کاشانی، روبروی بیمارستان کاشانی، مجتمع زر افشان، کدپستی 818871XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 26/12/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114564XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی