اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10860889282

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/2/90 و هییت مدیره مورخ 5/2/90 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: شاکر مروانی رییس هییت مدیره، مهدی مروانی نایب رییس هییت مدیره، احمد مروانی عضو و مدیر عامل حق امضا اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر میباشد بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: سهیلا سواری بازرس اصلی، عبدالمجید انصاری زاده دزفولی بازرس علی البدل روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی