اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 15696

شناسه ملی: 10980257932

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 7933134853

آدرس: تصفیه بندرعباس چه چکور بعد از پایانه کامیونداران جنب کارخانه یخ البرز

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای محسن عابدی به شماره ملی 128483XXXX به عنوان مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: بندرعباس ـ چه چکور ـ بعد از پایانه کامیونداران ـ جنب کارخانه یخ البرز ـ کدپستی 793313XXXX می باشد. ش 950827XXXX20286 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده، عادی و هییت مدیره مورخ 18/4/1390 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 آقای محسن عابدی به کد ملی 128483XXXX و کدپستی 818484XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم پروین صلاحی جهرمی به کد ملی 229730XXXX و کدپستی 194991XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم محبو به جدیری سهرفروزانی به کد ملی 128040XXXX و کدپستی 818484XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. آقای احمدرضا رجحان به کد ملی 128886XXXX و کدپستی 813571XXXX و خانم فریبا باقری چشمه احمدرضایی به کد ملی 407264XXXX و کدپستی 831793XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مرکز اصلی شرکت از اصفهان به بندرعباس چه چکور بعد از پایانه کامیونداران جنب کارخانه یخ البرز کدپستی 793313XXXX انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 22/4/1390 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی