اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 354721

شناسه ملی: 10104050490

تاریخ ثبت: 1388/07/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 1/7/1388 تحت شماره 354721 و شناسه ملی 101040XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/7/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران انتهای اشرفی اصفهانی شهرک نفت ساختمان گل بن واحد 3 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم آزاده حمیدی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم زهرا حمیدی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم آزاده حمیدی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی