اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/06/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/06/11

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/19:

باستناد اساسنامه شرکت فوق الذکر که با کلیه مدارک پیوستی پس از تایید اداره تعاون شهرستان پارس آباد طی شماره 1686/12 مورخ 11/6/87 این اداره واصل گردیده و در تاریخ 19/6/87 تحت شماره 1047 در دفتر ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 19/6/87 تحت شماره 1047 در دفتر ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 19/6/87 از لحاظ امضا ذیل ثبت دفتر تکمیل که خلاصه اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه شرکت فوق بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش انواع محصولات کشاورزی. 2 مرکز اصلی شرکت: شهرستان پارس آباد، بالاتر از راهنمایی و رانندگی میدان علافان. 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 سرمایه شرکت: مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال که به هفت سهم پانصد هزار ریالی منقسم گردیده که از طرف شرکا نقداً به شماره حساب جاری 5/376 مورخ 20/5/87 نزد صندوق تعاون شعبه مرکزی شهرستان پارس آباد بنام شرکت فوق الذکر واریز گردیده است. 5 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقایان هاشم سبلانلر و صفر سبلانلر و خانم شهلا حسنی نسب فرزانه به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانم رباب وثوقی قوجه بیگلو به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و آقای صفر سبلانلر به سمت رییس هییت مدیره و خانم شهلا حسنی نسب فرزانه به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای هاشم سبلانلر به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار باامضای آقای صفر سبلانلر (رییس هییت مدیره) باتفاق آقای هاشم سبلانلر (منشی و مدیر عامل ) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها باامضای آقای هاشم سبلانلر (منشی و مدیر عامل ) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 6 بازرسان شرکت: خانم رباب سبلانلر و خانم صونا محمودی مقدم به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 7 اساسنامه شرکت تعاونی در 66 ماده و 43 تبصره تهیه و تنظیم گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی